Sign In
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Профил на купувача

Публични покани

„Пълно системно администриране, поддръжка и обслужване на изградена SharePoint структура за нуждите на Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“-Варна“, 2016 -028

Уникален номер: 9052984

​​Предметът на публичната покана е избор на изпълнител за пълно системно администриране, поддръжка и обслужване на изградена SharePoint структура за нуждите на Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“-Варна“

14 Април 2016

„Доставка на почистващи консумативи, хигиенни материали, стъклочистачки, почистващи препарати, прахове, дезинфектанти, сапуни и др. за нуждите на Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“-Варна” 2016-027

Уникален номер: 9052920

​Предметът на обществената поръчка е избор на изпълнител за доставка на почистващи консумативи, хигиенни материали, стъклочистачки, почистващи препарати, прахове, дезинфектанти, сапуни и др. за нуждите на МУ-Варна, съгласно приложени спецификации (Приложение № 5). Поръчката е разделена на две обособени позиции.

14 Април 2016

„Предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез обществена далекосъобщителна подвижна клетъчна мрежа по стандарт GSM/UMTS с национално покритие за нуждите на Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ - Варна ”, в това число специализирани услуги,

Уникален номер: 9051148

​​​​свързани с тази дейност”. 2016-013Предметът на обществената поръчка е избор на изпълнител за предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез обществена далекосъобщителна подвижна клетъчна мрежа по стандарт GSM/UMTS с национално покритие от лицензиран оператор и за извършване на специализирани услуги, свързани с тази дейност за нуждите на Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ - Варн...

9 Март 2016

„Поддръжка и профилактика на изградена софтуерна платформа „е-университет“ в Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – Варна“ 2016-012

Уникален номер: 9051112

​​​Предметът на обществената поръчка е избор на изпълнител за специализирана поддръжка и профилактика на основни модули на изградена софтуерна платформа „е-университет“ в МУ-Варна, съгласно приложена Техническа спецификация (Приложение № 2), наричана за краткост „система“.

9 Март 2016

​​​​Доставка на оборудване за нуждите на Студентски общежития и столове при Медицински университет "Проф. д-р Параскев Стоянов" - гр. Варна 2016-007

Уникален номер: 9050675

Предметът на обществената поръчка е избор на изпълнител за извършване на доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация на кухненско оборудване за нуждите на Студентски общежития и столове при Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – гр. Варна.​​

18 Февруари 2016
Страница 1 от 6