Sign In
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Профил на купувача

Процедури по Обществени поръчки, открити след 15.04.2016г.

 Untitled

“Доставка на апаратура и базово лабораторно оборудване по проект, финансиран от Фонд „Научни изследвания“ към МОН за Медицински университет Варна“, реф. № 2020-030

Уникален номер: 00983-2020-0029

​Предметът на поръчката включва доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация и сервиз в рамките на гаранционния срок. Доставките се заявяват и конкретизират от Възложителя по вид (търговска номенклатура), комплектация и количества. Апаратурата и лабораторното оборудване са подробно описани в Приложение № 1 Техническа спецификация от Документацията.

12 Юни 2020

Доставка на лабораторна апаратура за нуждите на Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – Варна по тридесет обособени позиции“ 2020-031

Уникален номер: 00983-2020-0026

Предметът на поръчката е избор на изпълнител/и за доставка, монтаж/въвеждане в експлоатация, обучение за работа и гаранционен сервиз на лабораторна апаратура за нуждите на Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – Варна, разделена на тридесет обособени позиции, подробно описани в Приложение №1 Техническа спецификация от документацията. 

12 Юни 2020

„Изработка и доставка на печатни издания за нуждите на Медицински университет "Проф. д-р Параскев Стоянов" – Варна“ 2020-032

Уникален номер: 00983-2020-0027

​Предметът на поръчката е предпечат, печат и довършителни дейности.Предпечатът включва обработване на текст, изображения, таблици и подготвянето на печатното издание за многотиражно отпечатване (Изготвяне на шаблон за изданието, форматиране на страници, изливане на текст, вмъкване на таблици, схеми и изображения). Възложителят подава идейния проект с необходимата информация относно текст, изображе...

12 Юни 2020

Проектиране, разработка, внедряване и гаранционна поддръжка на програмна система за управление на студентски общежития и столове при Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – Варна“, реф. № 2020-033

Уникален номер: 00983-2020-0028

Предметът на обществената поръчка е избор на изпълнител за проектиране, разработка, внедряване и гаранционна поддръжка на програмна система за управление (наричани по долу „система“ или „софтуерен/ия продукт“) на студентски общежития и столове при Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – Варна“, съгласно Техническа спецификация (Приложение №1).С програмната система за управление на ст...

12 Юни 2020

Изграждане на учебна сграда – Симулационен център за нуждите на Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – Варна“, реф. № 2020-034

Уникален номер: 00983-2020-0030

Предмет на обществената поръчка е изпълнение на строеж: „Изграждане на учебна сграда - Симулационен център за нуждите на Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – Варна, представляваща реконструкция, преустройство, пристрояване, надстрояване и основно обновяване на сгради с идентификатори 10135.2556.315.1, 10135.2556.315.2, 10135.2556.315.5 и 10135.2556.315.6, находящ се в УПИ IX-315 „...

12 Юни 2020
Страница 1 от 35
​​