Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Новини и Събития

Започна онлайн приемът на документи за кандидатстване за 18 специалности в МУ-Варна

На 15 юни 2020 г., започна онлайн приемът на документи за специалностите „Медицина", „Дентална медицина", „Фармация", „Управление на здравните грижи" (ОКС „бакалавър"), „Здравен мениджмънт" (ОКС „бакалавър"), ‚Логопедия", „Медицинска сестра" и „Акушерка" (във Варна и филиалите на МУ-Варна в градовете Сливен, Шумен и Велико Търново), както и за специалностите в Медицински колеж-Варна – „Медицински лаборант", „Помощник-фармацевт", „Инспектор по обществено здраве", „Медицински оптик", „Зъботехник", „Рехабилитатор", „Рентгенов лаборант" и „Медицински козметик". Необходимите документи за кандидатстване можете да видите тук. Онлайн подаването на документи е удобна и безплатна опция (не се дължат допълнителни такси, освен тези за изпитите), от която можете да се възползвате 24 часа в денонощието. Подробни инструкции за онлайн регистрация можете да видите тук. Кандидатите могат да заплатят необходимите такси чрез системата за електронни плащания ePay или чрез Easy pay. 

Завършилите през настоящата учебна година, които не са получили своите дипломи за средно образование преди изтичане на срока за подаване на документи, е необходимо да представят удостоверение или служебна бележка от училището, включваща задължително следната информация: 1. балообразуващите оценки от задължителните дисциплини от дипломата (вижте по-долу информация за тях); 2. оценките от всички държавни зрелостни изпити, на които са се явили; 3. изходящ номер, подпис и печат на училището. Изтеглете примерен образец на удостоверение/служебна бележка от тук.

Кандидат-студентите, които ще се явяват на изпити: необходимо е да разпечатат документът за явяване на изпитите от личния си профил, който трябва да носят в дните на изпитите, заедно с валиден документ за самоличност, сини химикали и два прозрачни найлонови плика (малък и голям) за лични вещи.

Кандидат-студентите, които няма да се явяват на изпити: необходимо е да разпечатат състезателния си картон от личния си профил (от полето "Печат на картона"). Картонът се подписва, сканира или снима и се изпраща на e-mail: ksk@mu-varna.bg, в посочените срокове за кандидатстване. В противен случай не участват в класирането поради неизпълнение на условията за кандидатстване.

За първи път в Медицински университет – Варна ще се приемат студенти по специалността „Кинезитерапия" с образователно-квалификационна степен „бакалавър". Подаването на документи за кандидатстване ще бъде изцяло онлайн. Кандидат-студентите за тази специалност задължително полагат изпит по биология, който ще се проведе на 16 юли 2020 г. През учебната 2020/2021 година ще бъдат приети 20 студенти, за които се предоставя държавна издръжка за обучение (т.нар. държавна поръчка).

Паралелно с горепосочените специалности на същата дата започна и приемът на документи за четвъртия випуск студенти в направление „Военен лекар". В програмата, стартирала през учебната 2017/2018 година, бяха приети първите студенти в България, които провеждат своето обучение по две специалности: „Медицина" за образователно-квалификационна степен „магистър" и „Организация и управление на военни формирования на тактическо ниво" с образователно-квалификационна степен „бакалавър". Обучението на студентите се извършва в Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов" – Варна и Висшето военноморско училище „Н. Й. Вапцаров". Обръщаме внимание на всички кандидат-студенти, че могат да използват оценките си от редовните изпити по биология и химия за кандидатстване за специалност „Медицина" и за направление „Военен лекар", като положат и необходимите за това изпити във Висшето военноморско училище. Желаните специалности се посочват при подаването на документите за кандидатстване. Класиранията за направление „Военен лекар" и специалност „Медицина" са независими едно от друго, т.е. кандидат-студентите могат да бъдат класирани и за двете специалности едновременно, но могат да се запишат за студенти само по едната. В случай че са класирани по едната специалност, която обаче не ги удовлетворява и решат да не се запишат за нея, отпадат само от класирането за тази специалност, но продължават да участват в класирането за другата. Необходимите допълнителни документи за кандидатстване, които се представят пред ВВМУ, можете да видите тук. Информация за допълнителните задължителни изпити за направление „Военен лекар" може да получите на тел. 0889/044-111 (кап. Димана Славова). Кандидат-студентите, които не са се явявали на тези изпити в рамките на ранната кампания на ВВМУ, задължително трябва да се явят на инструктаж в училището на 1 юли 2020 г. в 10.00 ч.

Крайният срок за подаване на документи за направление „Военен лекар" и специалностите „Медицина", „Дентална медицина" и „Фармация" е 24 юни 2020 г., а за останалите специалности 13 юли 2020 г. (с изключение на специалността „Зъботехник", за която крайният срок е 8 юли 2020 г.).

Обръщаме внимание на всички кандидат-студенти, че в тези срокове се приемат и документите на кандидатите за обучение срещу заплащане (платено обучение), които полагат изпити на обявените изпитни дати. Допълнителна възможност за добавяне на такова желание и извънредни дати за изпити няма да бъдат обявявани.

Таксите за обучение на новоприетите студенти за учебната 2020/2021 година може да видите тук, а броят на приеманите студенти тук.

Важно: Медицински университет – Варна не работи с представители и бюра за прием на кандидатстудентски документи – както във Варна, така и в останалите градове в страната.

На 29 юни ще се проведе изпитът по биология, а на 6 юли ще се състои изпитът по химия за направление „Военен лекар" и специалностите „Медицина", „Дентална медицина" и „Фармация". Тестът по биология за специалностите от Медицинския колеж, както и за „Медицинска сестра", „Акушерка" и „Кинезитерапия" ще бъде на 16 юли.

Изпитът по моделиране за специалност „Зъботехник" е на 10 юли. За специалността „Управление на здравните грижи" (ОКС „бакалавър") изпитите са съответно: писмен – 20 юли, устен – 24 юли. Специалностите „Логопедия", „Здравен мениджмънт" (ОКС „бакалавър") и „Медицински оптик" са без приемен изпит.

 

МУ-Варна пожелава успех на всички кандидат-студенти!

 

Още актуална и изчерпателна информация, свързана с приема в МУ-Варна, може да намерите тук.

За контакти и получаване на информация относно Кандидатстудентската кампания – вижте тук.

Вижте още: Често задавани въпроси


  
 
Виж още:Прием 2021/2022