Sign In

За нас

Academic staff

Department of Pharmacology, Toxicology and Pharmacotherapy


Assoc. Prof. Kaloyan Dobrinov Georgiev, PhD, DSc  - Head of the Department
Tel.: +359 52 677 050
E-mail: kaloyan.georgiev@mu-varna.bg

Prof. Snezha Zlateva Zlateva, PhD
Email: snezha.zlateva@mu-varna.bg 
Phone: +359 52 677 050

Prof. Albena Todorova Zlatareva, PhD
Е-mail: Albena.Zlatareva@mu-varna.bg

Tel.: +359 52 677 050


Assoc. Prof. Dr. Mariera Petrova Georgieva
Email: marieta.georgieva@mu-varna.bg
Phone: +359 52 677 050

Ch. Assist. Prof. Gabriela Krasimirova Kehayova, PhD
Email:  gabriela.kehayova@mu-varna.bg
Phone: +359 883 519 926

Ch. Assist. Prof. Stela Toshkova Dragomanova, PhD
Email: stela.dragomanova@mu-varna.bg
Phone: +359 52 677 050

Assist. Prof. Nadezhda Rumenova Hvarchanova, PhD
Email: nadejda.hvarchanova@mu-varna.bg
Phone: +359 52 677 050

Ch. Assist. Prof. Simeonka Dimitrova Dimitrova, PhD
Email: simeonka.dimitrova@mu-varna.bg
Phone: +359 52 330 147

Assist. Prof. Maya Radeva-Ilieva
Email: maya.radeva@mu-varna.bg
Phone: +359 52 677 050 / ext. 2942

Assist. Prof. Elitza Alexandrova Stoychev

Email:  Elitsa.Stoychev@mu-varna.bg
Phone: +359 52 677 050

Ch. Assist. Prof. Stanila Stoeva, PhD

Email: 
Phone: +359 52 677 050