Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Научна дейност

д-р Албена Ботушанова

ПРИСЪЖДАНЕ ОНС "ДОКТОР" ​ ​
   Дата на публикуване: 06.03.2019 г. ​ ​
Област на висше образование:7. Здравеопазване и спорт
Професионално направление:7.1. Медицина
Специалност:„Медицинска радиология и рентгенология"
Факултет„Медицина"
Първично структурно звено„Образна диагностика и лъчелечение"
Кандидат: д-р Албена Димитрова Ботушанова
Тема на дисертационния труд: „Нуклеарно-медицински методи за диагностика на абнормни паращитовидни жлези при първичен и вторичен хиперпаратироидизъм"
Научен ръководител:  Доц. д-р Борислав Георгиев Чаушев, д.м.
Заповед на Ректора за състав на НЖ №Р-109-97 /14.02.2019 г.
ПредседателПроф. д-р Анелия Димитрова Клисарова, д.м.н.

Становище БГ

Становище EN

Външен членПроф. д-р Марина Борисова Гарчева – Цачева, д.м.н.

Рецензия БГ

Рецензия EN

Външен членПроф. д-р Марианна Петрова Янева, д.м.н.

Рецензия БГ

Рецензия EN

Външен членПроф. д-р Ирена Димитрова Костадинова, д.м.н.

Становище БГ

Становище EN

Вътрешен членПроф. д-р Елица Петкова Енчева – Мицова, д.м.

Становище БГ

Становище EN

Резервни членове:
Вътрешен членПроф. д-р Боян Балев, д.м.  
Външен членПроф. д-р Соня Борисова Сергиева, д.м. 
Заседанието на Научното жури ще се проведе  на  20.03.2019 г.  от  12:00 ч. в зала „Лука Пранчев" към УМБАЛ „Света Марина" - Варна ​ ​