Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​​

инж. Йорданкa Стефкова Димитрова дп.


Катедра: Катедра Здравни грижи Филиал Велико Търново
УС:
Е-поща: Yordanka.Dimitrova@mu-varna.bg
Телефон: 062/ 69 00 23

 

Биография

Родена на 23.06.1978 г. в  град Варна.  

През  2001г. завършва ТУ– Варна, специалност „Електроснабдяване и електрообзавеждане", с ПК „Електроинженер" - ОКС „магистър".

През 2005г. е отчислена с право на защита на дисертация в ТУ – Варна по 02.04.15.

През 2008г. завършва НСА „Васил Левски" – София, специалност „Спорт за високи постижения" – с ПК „Треньор по баскетбол" – ОКС„магистър".

През 2016г. защитава дисертационен труд на тема: „Формиране на ценности у учениците чрез обучението по физическо възпитание и спорт" и придобива ОНС „Доктор" по 1.2. „Педагогика" („Теория на възпитанието и дидактика") по специалност 05.07.01.

От 2020г. след успешно издържан конкурс е назначена за преподавател във Филиал Велико Търново.


Публикации

​Публикационната й дейност включва 1 самостоятелна монография на тема: „Ценностни ориентири на обучението по физическо възпитание" (2017) и над 69 публикации в научни издания. Реализира над 50 участия с доклади и статии в научни форуми у нас и в чужбина. Основните й научни интереси и изследвания са в областта на общата и спортната педагогика, теорията и методиката на физическото възпитание и спорта, спортната психология, здравословният начин на живот.

Научни публикации

Член на