Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​​​​​

Доц. д-р Марияна Михайлова Кръстева-Русева д.м.


Катедра: Физиотерапия, рехабилитация и морелечение
УС:
Е-поща: mariana.mihailova@mu-varna.bg
Телефон: 052 978 379

 

Биография

Завършва висше образование по медицина с образователно-квалификационна степен „магистър"  в МУ – Варна. Придобива специалност по Физикална и рехабилитационна медицина през 2004 година и след конкурс, е назначена за асистент в Катедрата по Физиотерапия, рехабилитация, морелечение и професионални болести" – МУ Варна. 

2010 г.-придобива правоспособност за високоспециализирана дейност - Мануална медицина.  2012г.-  придобива педагогическа квалификация на обучители от лечебни заведения. МУ – Варна.

2016г. придобива образователна и научна степен „доктор" с тема на дисертацията "Ролята на екстензионната терапия в комплексното лечение на поясната дискова болест".

Има редица квалификационни курсове за следдипломно обучение и специализации в следните направления: обучение за рехабилитация на пациенти с прекаран инфаркт на миокарда и сърдечни операции към МУ–Варна (2005); новости в мануалната диагностика и терапия - УМБАЛ „Св. Марина", Варна (2005); eксцитомоторна електродиагностика към АФМР (2005); мануална медицина. БЛС, МУ– Варна (2006);  екстензионна терапия. МБАЛ „Св. Марина" (2007);  акупунктура. Цикъл А, Б, С, Д.  БЛС, Медицински университет – София, отдел СДО (2008); лазертерапия. МУ – София (2009); пролотерапия. Лектор: J. D. Watson, MD, FRCPC. Варна, България (2012); неврална терапия. МУ–Варна, Австрийско медицинско дружество по Неврална терапия (2012); обучение на тема: „Качеството на живот и как да излезем от рамките на терапията? Как децата с физически затруднения да участват в ежедневните дейности?". Фондация „Карин дом", Варна (2018); обучение на тема: Двигателно развитие, гимнастика за деца със специални нужди. ДЦП - значение на позата, позициониране и асистиране на децата" Фондация „Карин дом", Варна (2018).

Научните публикации са в  областите: eкстензионна терапия; преформирани физикални фактори и профилактика на поясна дискова болест; управление и профилактика на НКБ; мануална медицина и тестове за диагностика при заболявания на ОДА и периферна нервна система; приложение на физикални фактори при заболявания на ОДА; физикална терапия  и профилактика при остеопороза; физиотерапия  и профилактика на често срещани заболявания в детската възраст; рехабилитация и изследвания на деца със СОП и аутизъм.

Член е на програмния съвет на магистърската програма „Рехабилитация, Морелечение, Уелнес и СПА" и курсов ръководител  на II курс магистри.

2016 г. - 2018 г.  взема участие в проект BG05М20Р001-2.002-0001 ,,Студентски практики – Фаза 1" на МОН, реализиран с финансовата подкрепа на ОП НОИР 2014 г. – 2020 г. и Европейския съюз: като ментор на 20 студенти за обучаваща организация УМБАЛ „Света Марина" ЕАД и като академичен наставник към Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов"  на 15 студенти.

Участва и в проект „Студентски стипендии и награди" Програма и реф. № BG051PO001-4.2.04.2016 г., като методичен ръководител на студенти специалност ,,рехабилитатор"


Публикации

Има над 40 публикации в български и чуждестранни медицински издания и участия в 28 научни конференции и конгреси  у нас и чужбина. Автор на 1 монографичен труд

Научни публикации​

Отворен достъп


Член на

Член на Българския лекарски съюз, на Асоциацията по физикална и рехабилитационна медицина, на Българското дружество по мануална медицина и на КНСБ.