Sign In
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Профил на купувача

Обществени поръчки

Информация за освободени гаранции и изпълнени договори, сключени след процедури по чл. 90:


Информация за приключил договор ДДП-20/01.05.2014 г.

00983-2014-0009-Su-6

Информация за приключил договор 00983-2013-0010

Информация за приключил договор 00983-2013-0009

Освбодена гаранция за изпъление ДДП-22/2014 с Патриция ООД

Информация за изпълнен договор ДДП-22/2014 с Патриция ООД

Плащания по договори, сключени по процедури по чл. 90 от ЗОП.м.октомври 2014 г., м. ноември 2014 г.м. декември 2014 г., м. януари 2015, м. февруари 2015 г.м.март 2015​, м.април 2015м.май 2015г.,​ м.ю​ни 2015г.​​, м. юли 2015 г., м. август 2015 г. ,септември 2015г.​, м.октомври 2015г., м.ноември 2015г.​,  м. декември 2015 г.​, м.януари 2016г.​, м. февруари 2016г.​, м. февруари 2016г. -второ плащане​, м.март 2016г.​, м.април 2016г., м.май, 2016 г.​, м.юни 2016г.

Предмет на поръчката „Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация и гаранционно обслужване на медицинска, лабораторна апаратура и резервни части за нуждите на учебния процес в Медицински университет "Проф. д-р П.Стоянов" – Варна.“

№ в регистъра на обществените поръчки към
 АОП е00983-2014-0015​​
Решение
Разяснение
Оповестяване на ценови оферти
Протокол №2 
Протокол №3
Решение за класиране
Писмо до участници
Решение за прекратяване
Писмо до участници
Освободени гаранции за участие
Освободени гаранции за участие II
Освободени гаранции за участие IIІ
Договор №4/11.03.2015г. и приложения - Oсвободена гаранция за изпълнение 
Договор №5/11.03.2015г. и приложения
Договор №6/11.03.2015г. и приложения
Договор №7/11.03.2015г. и приложения
Договор №12/18.03.2015г. и приложения
Договор №13/19.03.2015г. и приложения
Плащане по договори за м. март 2015г.
Плащане по договори за м. април 2015г.

Плащане по договори за м. май  2015г.
Плащане по договори за м.юни 2015г.​

Плащане по договори за м.юли 2015г.
Плащане по договори за м. декември  2015г.

Частично освободени гаранции за изпълнение

Освободена гаранция за изпълнение

Частично освободени гаранции за изпълнение

Частично освободена гаранция за изпълнение

Информация за приключил  договор

Усвоена гаранция за изпълнение

Възтановена гаранция за изпълнение.
Възтановена гаранция за изпълнение.

Възтановена гаранция за изпълнение.

Информация за приключил договор
Информация за приключил договор

Информация за приключил договор

Информация за приключил договор

Информация за приключил договор

Възстановени гаранции за изпълнение

Плащане по договори за м. март 2016г.

​​​Предмет на поръчката​ „Доставка по обособени позиции на консумативи, китове, реактиви и апаратура за обезпечаване на научните изследвания в Медицински университет „Проф. Д-р Параскев Стоянов" – Варна", открита на основание чл.90, ал.1, т.1 от ЗОП.

№ в регистъра на обществените поръчки към АОП: 00983-2014-0010

Доклад от работата на комисията

Решение за класиране

Договор ДДП-31

Информация за приключил договор

Възcтановена гаранция за изпълнение

Договор ДДП-33

Възcтановена гаранция за изпълнение
Информация за приключил договор 

Договор ДДП-34

Възстановена гаранция за изпълнение

Информация за приключил договор​

Договор ДДП-35

Възcтановена гаранция за изпълнение
Информация за приключил договор 

Плащане по договори, м.ноември 2014г.м.декември 2014г.

​​​Предмет на поръчката "Доставка на хранителни продукти за нуждите на Студентски общежития и столове при  Медицински университет "Проф. д-р П.Стоянов" – Варна"​
№ в регистъра на обществените поръчки към АОП 00983-2014-0014​

Освободени гаранции за изпълнение на договор
Оповестяване ценови оферти – съобщение
Договор ДДП-30
Договор ДДП-32
Техническото предложение по договор ДДП-32/3.10.2014г.
Плащания по договори за м. ноември 2014 г.​, м.декември 2014 , м.януари 2015г., м. февруари 2015 г.​,

м. март 2015 г., м.април 2015г., м.май 2015, м.юни 2015 г., м. юли 2015 г., м. август 2015 г. , м. септември 2015 г​, м.октомври 2015г.

Информация за приключил договор
Информация за приключил договор
Процедурата е с предмет „Избор на изпълнител/и за доставка на де​​нтални материали, апарати, оборудване и инструменти по обособени позиции за нуждите на учебния процес във Факултета по дентална медицина при Медицински университет "Проф. д-р Параскев Стоянов" – Варна"

№ в регистъра на обществените поръчки към АОП 00983-2014-0013
Разяснения
Оповестяване на ценови оферти

Договор ДДП-44

Договор ДДЕ-29​      Освободена гаранция за изпълнение по Договор ДДЕ-29

Договор ДДЕ-30     ​ Освободена гаранция за изпълнение по Договор ДДЕ-30

​Освободена гаранция съгласно чл.62, ал.1, т.2 – ІІ

Решение за определяне за изпълнител класираният на второ място участник по ​обособена позиция № 12

пла​щане по договор: м. декември 2014г.​​ , м. януари 2015 г., м. февруари 2015 г., м. март 2015 г., м.април 2015.,

м.май 2015г. , м.юни 2015г.​, м. юли 2015 г., м. август 2015 г., м. септември 2015 г.

​ Информация за приключили договори

Информация за приключили договори

Освободени гаранции за изпълнение

Процедурата е с предмет „Разширяване на съществуващата информационна система обслужваща учебните зали на Медицински Университет „Проф.д-р Параскев Стоянов"-Варна намиращи се на територията на МБАЛ „Св. Марина" ЕАД и  интеграция на електронните услуги на МБАЛ „Св. Марина" ЕАД към информационната система на МУ-Варна"

№ в регистъра на обществените поръчки 00983-2014-0012 към АО

Освободена гаранция за изпълнение

Оповестяване на ценови оферти

Договор ДДЕ-21

Плащания по договор

Плащане по договор

Плащане по договор

Освободена гаранция за изпълнение

Информация за приключил договор

Процедурата е с предмет "Разширение на съществуващата в Медицински университет „Проф.д-р Параскев Стоянов"-Варна блейдсървърна система Fujitsu"

Оповестяване на ценови оферти - съобщение

№ в регистъра на обществените поръчки към АОП 00983-2014-0011

Плащания по договор: м. декември 2014 г.​​, м. март 2015 г., м. септември 2015 г.

Освободена гаранция за изпълнение на договор

Информация за изпълнен договор
Отваряне на ценовите оферти по процедура с предмет „Създаване на информационна инфраструктура „е-университет" за интегриране на информационни и управленски системи в Медицински Университет „Проф. Д-р Параскев Стоянов" – Варна"

 Процедура с предмет “Извършване на строителни и монтажни работи за въвеждане на мерки за енергийна ефективност, преустройство и модернизация на съществуваща сграда за образование за нуждите на МУ-Варна-Филиал Сливен”

№ в регистъра на АОП 00983-2014-0008

Информация за изпълнен договор

Разяснения I

Разяснения ​II​

Оповестяване  ценови оферти - съобщение


Процедура с предмет “Изграждане на сграда за Факултет по фармация към Медицински университет „Проф.д-р Параскев Стоянов“- Варна”

Документация - I част

Документация - II част

Документация - III част

Документация - IV част

Документация - V част

№ в регистъра на АОП 00983-2014-0007

Разяснения I​

Разяснения II​​​

Разяснения III

Разяснения IV

Разяснения V

Разяснения VI

Разяснения VII

Оповестяване на ценови оферти

Плащания по договор: м. декември 2014 г.​, м. апр​ил 2015 г. м.юли​ 2015г.​, м.септември 2015г., м. октомври 2015 г.

Допълнително споразумение

Информация за приключил договор

„ДОСТАВКА НА ОБОРУДВАНЕ ЗА ФАКУЛТЕТ „МЕДИЦИНА" НА МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ „ПРОФ.Д-Р ПАРАСКЕВ СТОЯНОВ"-ВАРНА В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТ "ПОВИШАВАНЕ НА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТТА НА МУ-ВАРНА ЧРЕЗ ИЗВЪРШВАНЕ НА НАУЧНО-ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА И РАЗВОЙНА ДЕЙНОСТ С ПРИЛОЖЕН ХАРАКТЕР ВЪВ ФАКУЛТЕТИ „МЕДИЦИНА" И „ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА"

№ в регистъра на АОП 00983-2014-0005

Информация за приключил договор

Оповестяване на ценови оферти

Допълнително споразумение ДД-59

Допълнително споразумение ДД-60 

Плащане по договор​ 

Плащане по договор

Плащане по договор

Плащане по договори

Освободени гаранции по аванси


Процедура с предмет „Доставка на оборудване за факултет „Дентална медицина" на Медицински университет „Проф.д-р Параскев Стоянов"-Варна в изпълнение на проект "Повишаване на конкурентоспособността на МУ-Варна чрез извършване на научно-изследователска и развойна дейност с приложен характер във факултети „Медицина" и „Дентална медицина"

Освободени гаранции за изпълнение на договори 

Информация за изпълнен договор 

Освободена гаранция за изпълнение на договор
Информация за изпълнен договор
Процедура с предмет „ДОСТАВКА НА ОБОРУДВАНЕ ЗА ФАКУЛТЕТ „ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА" НА МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ „ПРОФ.Д-Р ПАРАСКЕВ СТОЯНОВ"-ВАРНА В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТ "ПОВИШАВАНЕ НА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТТА НА МУ-ВАРНА ЧРЕЗ ИЗВЪРШВАНЕ НА НАУЧНО-ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА И РАЗВОЙНА ДЕЙНОСТ С ПРИЛОЖЕН ХАРАКТЕР ВЪВ ФАКУЛТЕТИ „МЕДИЦИНА" И „ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА"

Процедура с предмет "Доставка на компютърно оборудване и принадлежности".
№ в Регистъра на обществените поръчки към АОП 00983-2014-0004
Линк към сайта на АОП
Разяснения-1
Разяснения-2
Оповестяване на ценовите оферти ​
Плащания по договор, м. ноември 2014 г. , декември 2014г.​, м. февруари 2015 г., м. март 2015 г., м. май 2015 г., м.юли 2015г.

Освободена гаранция за добро изпълнение 

Информация за изпълнен договор​ ДОСТАВКА НА ОБОРУДВАНЕ ЗА ФАКУЛТЕТ „ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА" НА МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ „ПРОФ.Д-Р ПАРАСКЕВ СТОЯНОВ"-ВАРНА В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТ "ПОВИШАВАНЕ НА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТТА НА МУ-ВАРНА ЧРЕЗ ИЗВЪРШВАНЕ НА НАУЧНО-ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА И РАЗВОЙНА ДЕЙНОСТ С ПРИЛОЖЕН ХАРАКТЕР ВЪВ ФАКУЛТЕТИ „МЕДИЦИНА" И „ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА"

Отваряне на ценови оферти по открита процедура с предмет: „Доставка на лабораторни реактиви, химикали, стъклария, консумативи и др. за нуждите на учебния процес в Медицински университет "Проф. д-р П.Стоянов" – Варна"

​Отваряне на ценовите оферти по процедура с предмет "Избор на изпълнител за доставка на микроскопи за нуждите на Медицински университет "Проф. д-р П.Стоянов" – Варна"

„Създаване на информационна инфраструктура „е-университет" за интегриране на информационни и управленски системи в Медицински Университет „Проф. Д-р Параскев Стоянов" – Варна".

№ в регистъра на АОП 00983-2014-0002
Линк към Решението и Обявлението в сайта на АОП​

Разяснение
Плащания по договор

Освободена гаранция за изпълнение

Информация за приключил договор
​Отваряне на ценовите оферти по процедура с предмет "Абонаментно обслужване на микроскопска и друга оптична техника в катедри и учебно-научни сектори при Медицински университет "Проф. д-р П.Стоянов" – Варна"

​Ценови оферти по процедура с предмет „Избор на изпълнител за доставка на материали за нуждите на учебния процес по специалност „Зъботехника" в Медицински колеж при Медицински университет „Проф.д-р Параскев Стоянов" -Варна"

Процедура с предмет „ДОСТАВКА НА ОБОРУДВАНЕ ЗА ФАКУЛТЕТ „ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА" НА МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ „ПРОФ.Д-Р ПАРАСКЕВ СТОЯНОВ"-ВАРНА В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТ "ПОВИШАВАНЕ НА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТТА НА МУ-ВАРНА ЧРЕЗ ИЗВЪРШВАНЕ НА НАУЧНО-ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА И РАЗВОЙНА ДЕЙНОСТ С ПРИЛОЖЕН ХАРАКТЕР ВЪВ ФАКУЛТЕТИ „МЕДИЦИНА" И „ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА"

Оповестяване на ценовите оферти на участниците за обществена поръчка с предмет: "ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ/И ЗА ДОСТАВКА НА ДЕНТАЛНИ МАТЕРИАЛИ, МЕДИКАМЕНТИ И ИНСТРУМЕНТИ ЗА НУЖДИТЕ НА МЕДИКО-ДЕНТАЛЕН СЕКТОР ПРИ  МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ "ПРОФ.Д-Р ПАРАСКЕВ СТОЯНОВ" - ВАРНА

Съобщение за отваряне на ценовите оферти по процедура с предмет : "Избор на изпълнител/и за доставка на дентални материали и инструменти за нуждите на учебния процес във Факултета по Дентална медицина при Медицински университет "Проф.д-р П.Стоянов" – Варна"​

Приложеният отговор на постъпило запитване по процедура с предмет "Избор на изпълнители за доставка на   дентални материали, медикаменти и инструменти за нуждите на  медико-дентален сектор при  Медицински университет "Проф. д-р Параскев Стоянов" – Варна​

​„Доставка на лабораторни реактиви, химикали, стъклария, консумативи и др. за нуждите на учебния процес в Медицински университет "Проф. д-р П.Стоянов" – Варна"

№ в регистъра на АОП 00983-2013-0017​​
Плащане по договори, м. ноември 2014г. , м.декември 2014г.​​, м. януари 2015г., м. февруари 2015г., м.март 2015г., м.април 2015

Освободени гаранции за изпълнение

Информация за приключил договор
Информация за приключил договор
Информация за приключил договор
Информация за приключил договор


Процедура с предмет ​"Избор на изпълнител за доставка на микроскопи за нуждите на Медицински университет "Проф. д-р Параскев Стоянов" – Варна"

№ в регистъра на АОП 00983-2013-0016

Договор

Извършени плащания за м.ноември, м. февруари, м.април

Освободена гаранция за изпълнение

Информация за изпълнен Договор ДДП-6/05.03.2014 г.

​Процедура с предмет "Избор на изпълнител за предоставяне на услуги свързани с внедряването на електронни форми на дистанционно обучение"

​Процедура с предмет: „Абонаментно обслужване на микроскопска и друга оптична техника в катедри и учебно-научни сектори при МУ "Проф. д-р П.Стоянов" – Варна"

Процедура с предмет – „Избор на изпълнител за доставка на микроскопи за нуждите на Медицински университет "Проф. д-р Параскев Стоянов" – Варна"​​​
              

№ в регистъра на АОП 00983-2013-0015

Договор
Извършени плащания за м.октомври
Извършени плащания за м.ноември
Извършени плащания за м.декември м.януари,  м.февруари​​, м.март
Освободена гаранция за изпълнение
Информация за изпълнен Договор ДА-6/05.03.2014 г.
Отговор на постъпило запитване по процедура с предмет "ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ/И ЗА ДОСТАВКА НА ДЕНТАЛНИ МАТЕРИАЛИ И ИНСТРУМЕНТИ ЗА НУЖДИТЕ НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС ВЪВ ФАКУЛТЕТ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА ПРИ  МУ –ВАРНА"

​Процедура с предмет “Избор на изпълнители за доставка на   дентални материали, медикаменти и инструменти за нуждите на медико-дентален сектор при  Медицински университет “Проф.д-р Параскев Стоянов” – Варна

№ в регистъра на АОП 00983-2013-0014

Плащания по договори, м. ноември 2014м. декември 2014 г.​ , м. януари 2015 г., м. февруари 2015 г.м.март 2015 , м.април 2015, м. май 2015, м.юни 2015, м.юли 2015.​, м. август 2015 г., м.септември 2015г.​, м.октомври 2015г.​, м. ноември, 2015г.​, декември 2015г.​,м.януари,​ 2016 г., м. февруари 2016г.​​, м.март. 2016г.
Освободена гаранция за участие
Oсвободена гаранция за изпълнение
Освободена гаранция за изпълнение
Информация за изпълнен договор ДДП-12/12.03.2014 г.
Информация за изпълнен договор ДДП-7/07.03.2014 г.
Освободена гаранция за изпъ​лнение​
Информация за изпълнен договор ДДП-15/24.03.2014 г.
Освободена гаранция за изпълнение
Информация за изпълнен договор ДДП-8/10.03.2014 г.
Информация за изпълнен договор ДДП-9/10.03.2014 г.
​"Избор на изпълнител за доставка на материали за нуждите на учебния процес по специалност „Зъботехника" в Медицински колеж при Медицински университет "Проф.д-р Параскев Стоянов" – Варна"
№ в регистъра на АОП 00983-2013-0013​

Информация за изпълнен договор

Освободена гаранция за изпълнение

Плащане по договор м. февруари 2015 г., м. март 2015 г., м.април 2015г.

“ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ/И ЗА ДОСТАВКА НА ДЕНТАЛНИ МАТЕРИАЛИ И ИНСТРУМЕНТИ ЗА НУЖДИТЕ НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС ВЪВ ФАКУЛТЕТА ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА ПРИ  МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ “ПРОФ.Д-Р ПАРАСКЕВ СТОЯНОВ” – ВАРНА
№ в регистъра на АОП 00983-2013-0012​
Плащания по договори
Освободени гаранции за изпълнение
Информация за изпълнен Договор ДДП-2/27.01.2014 г. 
Информация за изпълнен Договор ДДП-3/05.02.2014 г.

​Процедура с предмет „Доставка на реактиви, серуми и апаратура за обезпечаване на научните изследвания в Медицински университет "Проф. д-р П.Стоянов" – Варна

№ в регистъра на АОП 00983-2013-0011​

Съобщение за отваряне на ценови оферти

Избор на изпълнител/и за доставка на дентални материали и инструменти за нуждите на учебния процес във факултета по Дентална медицина при Медицински университет "Проф.д-р П.Стоянов" – Варна

Процедура с предмет „ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ СВЪРЗАНИ С ВНЕДРЯВАНЕТО НА ЕЛЕКТРОННИ ФОРМИ НА ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ"

№ в регистъра на АОП 00983-2013-0008

Информация за изпълнен договор

​Процедура с предмет "Доставка на хранителни продукти за нуждите на Студентски общежития и столове при Медицински университет „Проф.д-р Параскев Стоянов" – Варна"

Оповестяване на ценовите оферти на участниците за обществена поръчка с предмет: „Доставка на материали, консумативи​​, китове, реактиви и апаратура за обезпечаване на научнитеи зследвания в Медицински университет “Проф.д-р Параскев Стоянов” – Варна”

Доставка на хранителни продукти за нуждите на Студентски общежития​ и столове при Медицински университет "Проф. д-р П.Стоянов" – Варна

№ в регистъра на АОП 00983-2013-0007

Плащане по договор
​"ДОСТАВКА на хардуер и софтуер за нуждите на проект „усъвършенстване на системите за управление във висшите училища"

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки към АОП 00983-2013-0006

Оповестяване на ценови оферти

Съобщение за оповестяване на ценовите оферти на участниците за обществена поръчка с предмет"Доставка на оборудване за създаване на център за дистанционно обучение, включващо компютърна техника, техника за визуализация и други"


Поръчка с предмет: "Избор на изпълнител/и за доставка на дентални материали и инструменти за нуждите на учебния процес във Факултета по Дентална медицина при Медицински университет "Проф.д-р П.Стоянов" – Варна"


Предмет на поръчка  „Доставка на материали, консумативи, китове, реактиви и апаратура за обезпечаване на научните изследвания в Медицински университет "Проф. д-р П.Стоянов" – Варна“

№ в регистъра на АОП 00983-2013-0005

Плащания по договори: м.ноември 2014г., м.март 2015г., м.април 2015., май 2015г.
Възстановена гаранция за изпълнение
Възстановена гаранция за изпълнение​
Възстановена гаранция за изпълнение
Възстановени гаранции за изпълнение
Възстановени гаранции за изпълнение

Информация за приключил договор
Информация за приключил договор
Информация за приключил договор ​​
Информация за приключил договор
Информация за приключил договор
Информация за приключил договор
Информация за приключил договор

Информация за приключил договор

Информация за приключил договор

Предмет на поръчка “Доставка на оборудване за създаване на център за дистанционно обучение, включващо компютърна техника, техника за визуализация и други.”

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки към АОП 00983-2013-0004

Оповестяване на ценовите оферти на участниците за обществена поръчка с предмет: „Доставка на материали, консумативи и реактиви за обезпечаване на научната работа в Медицински университет "Проф.д-р Параскев Стоянов" – Варна"


Съобщение относно оповестяване на ценовите оферти на участниците за обществена поръчка с предмет: "Доставка, внедряване и подръжка на платформа за електронно обучение " 


Обществени поръчка с предмет "Избор на изпълнител/и за доставка на дентални материали и инструменти за нуждите на учебния процес във факултета по Дентална медицина при Медицински университет "Проф. д-р Параскев Стоянов" – Варна

 Уникален номер в регистъра на обществените поръчки към АОП 
00983-2013-0003

Плащания по договори

Приключили договори и възстановени гаранции за изпълнение

Доставка на материали, консумативи и реактиви за обезпечаване на научната работа в Медицински университет "Проф. д-р П. Стоянов" – Варна"

Уникален номер в регистъра на ​​обществените поръчки към АОП  00983-2013-0002

Предмет на поръчката "Доставка, внедряване и поддръжка на платформа за електронно обучение"

Уникалния номер в Регистъра на обществените поръчки в АОП е  00983-2013-0001

​​​Оповестяване на ценовите оферти на участниците за обществена поръчка с предмет: "Доставка на лабораторни реактиви, стъклария, консумативи и др. за нуждите на учебния процес в МУ – Варна"


Оповестяване на ценовите оферти за обществена поръчка с предмет: "ДОСТАВКА НА АПАРАТУРА за нуждите на УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС В МУ–ВАРНА" 


Оповестяване на ценовите оферти на участниците за обществена поръчка с предмет: "ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ДОСТАВКА НА МАТЕРИАЛИ ЗА НУЖДИТЕ НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС ПО СПЕЦИАЛНОСТ „ЗЪБОТЕХНИКА" В МЕДИЦИНСКИ КОЛЕЖ ПРИ МУ –ВАРНА​​​​


Оповестяване на ценовите оферти на участниците за обществена поръчка с предмет: ​​"ДОСТАВКА НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ ЗА НУЖДИТЕ НА СТУДЕНТСКИ ОБЩЕЖИТИЯ И СТОЛОВЕ ПРИ МУ –ВАРНА"

Предмет на поръчка „Доставка на лабораторни реактиви, стъклария, консумативи и др. за нуждите на учебния процес в Медицински университет "Проф. д-р П. Стоянов" – Варна

Уникален № в регистъра по обществени поръчки      00983-2012-0007


Доставка на апаратура за нуждите на учебния процес в МУ-Варна 

Повече информация за обществената поръчка: тук

Уникален номер в регистъра на Обществените поръчки : 00983-2012-0006


Разяснение относно "Доставка на апаратура за нуждите на учебния процес в МУ-Варна"


Разяснение до закупилите документация в обществената поръчка


Оповестяване на ценовите оферти на участниците за поръчка с предмет: "Избор на изпълнител/и за доставка на дентални материали, медикаменти и инструменти за нуждите на учебния процес във Факултета по Дентална медицина при МУ-Варна 


" Избор на изпълнител за доставка на материали за нуждите на учебния процес по специалност „Зъботехника" в Медицински колеж при Медицински университет "Проф. д-р П.Стоянов" – Варна "

№ в регистъра по обществените поръчки 00983-2012-0004


Документация за обществена поръчка с предмет "Доставка на хранителни продукти за нуждите на Студентски общежития и столове при Медицински университет "Проф.д-р Параскев Стоянов" Варна"

Уникален номер в регистъра на Обществените поръчки : 00983-2012-0003

 

​ ​​​​​​