Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Научна дейност

НС "ДМН" - Приключили

НС „Доктор на науките"

доц. д-р Мария Негринова Негрева, д.м.
Факултет „Медицина"
Специалност: „Кардиология"
Тема на дисертационния труд: „Пароксизмално предсърдно мъждене-ранни отклонения в коагулационна и фибринолитична система"

Дата на публикуване: 03.06.2022 г.доц. д-р Димитър Георгиев Ставрев, д.м..
Факултет „Обществено здравеопазване"
Специалност: „Медицина на бедствените ситуации"
Тема на дисертационния труд: „Медицински аспекти на водния травматизъм на море"
Дата на публикуване: 26.10.2021 г.


доц. д-р Антония Йорданова Атанасова, д.м.

Факултет „Медицина"

Специалност: „Анатомия и клетъчна биология"

Тема на дисертационния труд: „Серумната експресия на микро-рибонуклеинови киселини при пациенти с хронични възпалителни заболявания на червата"

Дата на публикуване: 23.06.2021 г.доц. маг. фарм. Калоян Добринов Георгиев, д.ф.
Факултет „Фармация“
Специалност: „Фармакология (вкл. фармакокинетика и химиотерапия)“
Тема на дисертационния труд: „Идентификация, анализ и оценка на фармакокинетични и фармакодинамични лекарствени взаимодействия“
Дата на публикуване: 19.02.2020 г. 

проф. д-р Христианна Ангелова Романова - Радева, д.м.
Факултет „Обществено здравеопазване“
Специалност: „Медицина на бедствените ситуации“
Тема на дисертационния труд: „Защита на населението при риск от наводнения във Варненска област“
Дата на публикуване: 03.02.2020 г.

доц. д-р Елис Хюдаим Исмаил, д.м.
Факултет „Медицина“
Специалност: „Акушерство и гинекология“
Тема на дисертационния труд: „Инвазия в лимфните и кръвоносните съдове при ендометриален ендометроиден карцином – I стадий по FIGO“
Дата на публикуване: 10.09.2019 г.


доц. д-р Николай Тодоров Евтимов, д.м.
Факултет „Медицина“
Специалност: „Урология“
Тема на дисертационния труд: „ Ролята на NGF, BDNF и техните рецептори TrkA, TrkB и p75NTR за възникване и метастазиране на простатния карцином“
Дата на публикуване: 06.02.2019 г.

доц. д-р Радосвета Стоянова Андреева – Борисова, д.м.
Факултет „Дентална медицина“
Специалност: „Детска стоматология“
Тема на дисертационния труд: „Комплексно дентално лечение на деца под обща анестезия“
Дата на публикуване: 12.09.2018 г.


доц. д-р Ася Захариева Кръстева-Панова, д.м.
Факултет „Дентална медицина“
Специалност „Терапевтична стоматология“
Тема на дисертационния труд: „Оралната медицина и диагностични панели“
Дата на публикуване: 22.08.2018 г.доц. д-р Петър Милчев Петров, д.м.
Факултет "Медицина"
Специалност "Психиатрия"
Тема на дисертационния труд: „10-годишно проспективно проследяване на деца с Хиперкинетично разтройство с нарушение на вниманието във Варна област“
Дата на публикуване: 14.08.2018 г.Факултет "Медицина"
Специалност "Нефрология"
Тема на дисертационния труд: „Диагностика и лечение на минералните и костни нарушения при болни с хронични бъбречни заболявания на консервативно и диализно лечение “
Дата на публикуване: 16.07.2018 г.


Факултет "Медицина"
Специалност "Медицина на бедствените ситуации"
Тема на дисертационния труд: "Оптимизиране обмена на медицинска информация при бедствени ситуации"
Дата на публикуване: 16.07.2018 г.


Факултет "Обществено здравеопазване"
Специалност "Управление на здравните грижи"
Тема на дисертационния труд: "Приложение на стандарти по здравни грижи в извънболничната помощ"
Дата на публикуване: 18.06.2018 г.


Факултет "Обществено здравеопазване"
Специалност "Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията"
Тема на дисертационния труд: "Медико-социални проблеми на инвалидността в медицинската експретиза"
Дата на публикуване: 18.06.2018 г.


Факултет "Обществено здравеопазване"
Специалност "Управление на здравните грижи"
Тема на дисертационния труд: "Супервизия и наставничество в сестринството"
Дата на публикуване: 18.06.2018 г.


Доц. д-р Антон Йорданов Джоров, д.м.

Факултет: „Дентална медицина"
Специалност: „Хирургична стоматология"
Дата на публикуване: 21.03.2018 г.


Факултет "Медицина"
Специалност "Медицинска психология"
Тема на дисертационния труд: "Детерминанти на личностното функциониране в процеса на лечение в болнична среда. Ресурси за психологична помощ"
Дата на публикуване: 30.11.2017 г.


Доц. д-р Иван Атанасов Костов, д.м.
Факултет "Медицина"
Специалност "Акушерство и гинекология"
Тема на дисертационния труд: "Оценка на въздействието на медицинския стандарт в акушеро-гинекологичната практика: организационни, клинични и деонтологични аспекти"
Дата на публикуване: 02.11.2017 г.


Доц. д-р Зорница Иванова Златарова-Ангелова, д.м. 
Факултет: „Медицина" 
Специалност: „Офталмология" 
Тема на дисертационния труд: „Реконструктивна хирургия на клепачите при промяна в позицията им и след ексцизия на тумори" 
Дата на публикуване: 14.06.2017 г. 

​Доц. д-р Димитър Иванов Райков, д.м.
Факултет: „Медицина"
Специалност: „Ортопедия и травматология"
Тема на дисертационния труд: „Консервативно лечение на вродено еквиноварусно ходило. Методът на Понсети-утвърден стандарт"  
Дата на публикуване: 31.05.2017 г.

доц. д-р Иван Николов Димитров, д.м. 
Факултет: „Медицина“ 
Научна специалност: „Неврология” 
Тема на дисертационния труд: „Мозъчни волуметрични показатели и когнитивен статус при пристъпно-ремитентна множествена склероза“ 
Дата на публикуване: 03.05.2017 г. 

Факултет: „Медицина
Научна специалност: „Психиатрия (Съдебна психиатрия)
Тема на дисертационния труд: „Апробиране на скринингова система за депресивни и тревожни разстройства“   
Дата на публикуване: 01.12.2016 г.

Проф. д-р Ара Гарабед Капрелян, д.м. ​
Факултет: „Медицина” 
Научна специалност: „Неврология” 
Тема на дисертационния труд: “Комплексно проучване на клиничното приложение на (18) F-FDG ПЕТ – КТ при болни със заболявания на централната нервна система” 
Дата на публикуване: 28.11.2016 г. 


Доц. д-р Емил Георгиев Ковачев, д.м. ​
Факултет: „Медицина" 
Научна специалност: „Акушерство и гинекология" 
Тема на дисертационния труд: “Съвременни подходи в патогенезата, диагностиката и лечението на гениталната хламидиаза при инфертилни пациентки” 
Дата на публикуване: 25.11.2016 г.


Доц. д-р Владимир Емануилов Панов, д.м. ​
Факултет: „Дентална медицина"
Научна специалност: „Терапевтична стоматология"
Тема на дисертационния труд: „Промени в оралната среда и общи заболявания"   
Дата на публикуване: 01.09.2016 г.


Доц. д-р Методи Захариев Абаджиев, д.м.​
Факултет: Дентална медицина ​​
Научна специалност: "Ортопедична стоматология"
Тема на дисертационния труд: „Биологична концепция за имплантологично лечение на изцяло обеззъбена долна челюст с неснемаеми протезни конструкции“ 
Дата на публикуване: 07.07.2016г.

​Доц. д-р Тихомир Добринов Георгиев, д.м. ​
Факултет: Дентална медицина 
Научна специалност: „Хирургична стоматология ” 
Тема на дисертационния труд: „Клинично значение на някои анатомични вариации и патологични находки в максиларния синус за денталната имплантология“ 
Дата на публикуване: 23.06.2016 г.​

​Доц. д-р Лъчезар Георгиев Хранов, д.м. ​
Факултет: Медицина 
Научна специалност: „Психиатрия” 
Тема на дисертационния труд: „Проучвания върху някои аспекти на биполярно афективно разстройство“ 
Дата на публикуване: 07.04.2016 г. ​

Доц. д-р Стефан Василев Пеев, д.м. ​
Факултет: Дентална медицина 
Научна специалност: „Терапевтична стоматология” 
Тема на дисертационния труд: „Приложение на дентални имплантати в условията на редуциран обем на наличната кост“ 
Дата на публикуване: 01.12.2015 г.


Доц. д-р Силва Петева Андонова-Атанасова, д.м.
Тема на дисертационния труд: „Лечение на острия исхемичен мозъчен инсулт с интравенозна тромболиза: проспективни проучвания върху изхода на болестта"
Дата на публикуване: 02.07.2015 г.

Д-р Явор Петков Енчев, д.м.
Тема на дисертационния труд: „Предотвратими грешки и усложнения в неврохирургията"
Дата на публикуване: 11.06.2015 г. ​ ​

Д-р Пламен Костов Недев, д.м.
Тема на дисертационния труд:„Външен и вътрешен достъп при риносептопластика. Класически и съвременни хирургически техники при лечение на носните деформитети"
​Дата на публикуване: 11.06.2015 г.


Д-р Катарина Георгиева Василева, д.м.
Факултет: Медицина
Научна специалност: Патологоанатомия и цитопатология
Тема на дисертационния труд: „Въздействието на вентрикуларните помощни устройства преди трансплантация върху морфологичните параметри при сърдечните алографти"
Дата на публикуване: 17.11.2014 г. ​ ​
​​​

Доц. д-р Светослав Калчев Калевски, д.м.​
Тема на дисертационния труд: „Съвременни възможности на задната декомпресивна и стабилизираща  хирургия при заболявания и травми в торакалния и лумбалния спинален сегмент“
Научна специалност: „Неврохирургия“
Дата на публикуване: 06.10.2014 г.​

доц. д-р Ганка Йорданова Бекярова, д.м.
Тема на дисертационния труд: „Проучване на някои възможни механизми за увреждане на черния дроб, свързани с оксидативния стрес при експериментална термична травма и ролята на мелатонина в хепатопротекцията"
Научна специалност: Патофизиология
Дата на публикуване: 18.09.2014 г.​​


Доц. д-р Стефка Василева Вълчева-Кузманова, д.м.
Факултет: Медицина
Тема на дисертационния труд: „Психофармакологични и органопротективни ефекти на плодов сок от Aronia melanocarpa в експериментални фармакологични проучвания“
Дата на публикуване: 23.06.2014 г.

Доц. д-р Лена Петкова Маринова-Брайнова, д.м.

Тема на дисертационния труд: „Лъчелечението в комплексното лечение на примитивните герминативноклетъчни тумори"

Научна специалност: Медицинска радиология и рентгенология (вкл. използване на радиоактивни изотопи)

Дата на публикуване: 24.01.2014 г. ​

Доц. д-р Лена Петкова Маринова-Брайнова, д.м.

НС „Доктор на науките"

Факултет „Медицина"

Тема на дисертационния труд: „Лъчелечението в комплексното лечение на примитивните герминативноклетъчни тумори"​

Дата: 01.08.2013г. 8.30ч.​

Доц. д-р Златислав Стоянов Димитров, д.м.

НС "Доктор на науките"

Факултет „Медицина"

Дата: 21.06.2013 г. 16.19 часа

Тема на дисертационния труд: "Мозъчна асиметрия и леворъкост: теории за произход и свързани психофизиологични феномени"

Доц. д-р Явор Димитров Корновски, д.м.

НС "Доктор на науките"

Факултет „Медицина"

Дата: 20.06.2013 г. 09.00 часа

Тема на дисертационния труд: „Хирургично лечение при инвазивен рак на маточната шийка – място, значение и съвременни аспекти"


Диана Георгиева Иванова

НС "Доктор на науките"

Тема на дисертационния труд: "Антиоксидантна активност на български лечебни растения и свързани с нея биологични ефекти"​


Доц. д-р  Никола  Йорданов Колев, д.м.

НС „Доктор на науките“

Факултет „Медицина“


Доц. Мона Динкова Станчева, д.х.

НС “Доктор на науките”

Факултет по фармация