Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Международна дейност

​​​​​


Проект: BG05M20P001-2.016-0025 ,,Създаване на мултидисциплинарна образователна среда за развитие на кадри с интегрални компетентности в областта на биомедицината и здравеопазването"


Програма: Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж"

Бенефициент: Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов" – Варна

Партньор по проекта: Варненски свободен университет „Черноризец Храбър"

Обща стойност: 1 999 588,05 лв., от които 1 699 649,84 лв. се осигуряват от Европейския социален фонд и 299 938,21 лв. от национално финансиране

Период на изпълнение: 21.07.2021 г. – 31.12.2023 г.

Обща цел: Повишаване на рейтинга на МУ-Варна и ВСУ в Рейтинговата система на висшите училища, както и повишаване на рейтинга на включените в проектното предложение професионални направления (ПН 4.6 Информатика и компютърни науки; ПН 7.1 Медицина и ПН 7.5 Здравни грижи). Подобряване на предприемаческата среда в двете висши училища чрез подобряване на критериите им в инструмента HEI на ЕС.  Създаване на мултидисциплинарна образователна среда за развитие на кадри с интегрални компетентности в областта на биомедицината и здравеопазването, способни да създават екипи, модели, подходи, продукти и услуги за разрешаване на медицински и здравни проблеми в дигитална среда.

Специфична цел:

  • Въвеждане на компетентностен модел за хибридно обучение в дигитална среда на студенти и докторанти. Предвижда се модернизиране и интернационализация на обучението на студенти, постдокторанти, млади учени, изследователи и преподаватели чрез ключови дигитални технологии и съвременни методи на обучение

Подцели:

  • Създаване и реализиране на иновативни магистърски програми на английски език в областта на медицината и здравеопазването;
  • Дигитализиране на пет докторски програми, както и на целия процес за кариерно развитие на докторанти, студенти и преподаватели;
  • Ще се работи за кариерно развитие на студентите, професионално развитие на преподаватели и мобилности на студенти и преподаватели в асоциираните партньори.
Конкурси и покани за подбор:Водеща организация по проекта:


 

Партньор по проекта: 

 

Асоциирани партньори: Франция Германия Германия Италия Италия

 

Проект № BG05M20P001-2.016-0025 ,,Създаване на мултидисциплинарна образователна среда за развитие на кадри с интегрални компетентности в областта на биомедицината и здравеопазването" е финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж" 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд