Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Научна дейност

ОНС "Доктор" - Приключили


д-р Йоанна Димова Велевска-Вътова

Факултет: „Медицина"

Докторска програма по: „Дерматология и венерология"

Тема на дисертационния труд: „Проучвания върху алергодерматозите във Варненска област"

Дата на публикуване: 01.04.2021 г.


д-р Марияна Георгиева Йорданова-Василева

Факултет: „Медицина"

Докторска програма по: „Клинична лаборатория"

Тема на дисертационния труд: „Сравнително изследване на биохимични маркери в различни биологични матрици при пациенти с хронични заболявания на гастроинтестиналния тракт"

Дата на публикуване: 26.03.2021 г.Силвия Йорданова Атанасова-Стамова

Факултет: „Фармация"

Докторска програма по: „Фармацевтична химия"

Тема на дисертационния труд: Синтез и охарактеризиране на заместени производни на имидазола с потенциален биологичен ефект"

Дата на публикуване: 19.03.2021 г.


Милена Панчева Нанкова

Факултет: „Обществено здравеопазване"

Докторска програма по: „Управление на здравни грижи"

Тема на дисертационния труд: „Роля и функция на медицинската сестра, като част от екип за лапароскопска и роботизирана хирургия"

Дата на публикуване: 17.03.2021 г.


д-р Мария Костадинова Левкова

Факултет: „Медицина"

Докторска програма по: „Генетика"

Тема на дисертационния труд: „Молекулярно-генетични и имунологични биомаркери при медико-генетичното консултиране на семейства с инфертилитет"

Дата на публикуване: 17.03.2021 г.


д-р Младен Евтимов Овчаров

Факултет: „Медицина"

Докторска програма по: „Неврохирургия"

Тема на дисертационния труд: „Лумбална дискова херния: клинични аспекти и корелационни зависимости при оперативно лечение"

Дата на публикуване: 05.03.2021 г.


д-р Росица Василева Петрова

Факултет: „Обществено здравеопазване"

Докторска програма по: „Медицина на бедствените ситуации"

Тема на дисертационния труд: „Наводненията – здравни и екологични проблеми за Дунавски район"

Дата на публикуване: 02.03.2021 г.


Славена Тодорова Илиева

Факултет: „Обществено здравеопазване"

Докторска програма по: „Управление на здравните грижи"

Тема на дисертационния труд: „Съвременната акушерка в екипа за интензивни неонатални грижи – образователни аспекти, компетенции и роля"

Дата на публикуване: 02.03.2021 г.


д-р Катерина Меглена Боммерт

Факултет: „Медицина"

Докторска програма по: „Офталмология"

Тема на дисертационния труд: „Терапевтичен подход към предна очна повърхност – проследяване с in vivo конфокална микроскопия"

Дата на публикуване: 19.02.2021 г.


д-р Димитър Иванов Групчев

Факултет: „Медицина"

Докторска програма по: „Офталмология"

Тема на дисертационния труд: „Клетъчна и тъканна терапия на предна очна повърхност"

Дата на публикуване: 19.02.2021 г.


д-р Младена Николаева Радева

Факултет: „Медицина"

Докторска програма по: „Офталмология"

Тема на дисертационния труд: „Възможности за микроструктурен анализ и оценка на уврежданията на предната очна повърхност от ултравиолетови лъчи с естествен и изкуствен произход"

Дата на публикуване: 19.02.2021 г.


д-р Бранимир Иванов Бранков

Факултет: „Фармация"

Докторска програма по: „Фармакология /вкл. фармакокинетика и химиотерапия/"

Тема на дисертационния труд: „Европейски практики и стандарти за дигитални форми на продължаващо обучение на медицински специалисти в сферата на лекарствената политика"

Дата на публикуване: 11.02.2021 г.


д-р Искра Станева Капинчева

Факултет: „Обществено здравеопазване"

Докторска програма по: „Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията"

Тема на дисертационния труд: „Комплементарна и алтернативна медицина – развитие и място в българското здравеопазване"

Дата на публикуване: 11.02.2021 г.


д-р Панайот Миролюбов Бобев

Факултет: „Медицина"

Докторска програма по: „Хирургия"

Тема на дисертационния труд: „Хиатални хернии, методики за оперативно лечение, близки и далечни резултати. Следоперативно качество на живот"

Дата на публикуване: 01.02.2021 г.


д-р Преслав Пламенов Пенчев

Факултет: „ Дентална медицина"

Докторска програма по: „Ортопедична стоматология"

Тема на дисертационния труд: „Лети метални конструкции по 3D принтирани прототипи чрез лазерен стереолитографски принтер"

Дата на публикуване: 06.01.2021 г.


д-р Теофан Христов Куюмджиев

Факултет: „Обществено здравеопазване"

Докторска програма по: „Медицина на бедствените ситуации"

Тема на дисертационния труд: „Адаптирани техники за оказване на долекарска помощ при инциденти с голям брой пострадали"

Дата на публикуване: 13.01.2021 г.


д-р Симона Анжел Иванова

Факултет: „Медицина"

Докторска програма по: „Акушерство и гинекология"

Тема на дисертационния труд: „Овариален отговор, качество на ембрионите и извънматочна бременност".

Дата на публикуване: 23.12.2020 г.


д-р Драгомир Светозаров Стоянов

Факултет: „Медицина"

Докторска програма по: „Онкология"

Тема на дисертационния труд: „Връзката между дистреса и усещането за време при онкологично болни"

Дата на публикуване: 30.11.2020 г.


Ренета Христова Стефанова

Факултет: „Обществено здравеопазване "

Докторска програма по: „Организация и управление извън сферата на материалното производство (в здравеопазването)"

Тема на дисертационния труд: „Системата за управление на качеството като фактор за повишаване на конкурентоспособността на българските фармацевтични производители"

Дата на публикуване: 27.11.2020 г


д-р Елена Стоянова Маринова
Факултет: „Медицина"
Докторска програма по: „Ендокринология"
Тема на дисертационния труд: „Неинвазивна оценка на показателите на артериална ригидност при пациенти със захарен диабет – корелация с някои биомаркери"

Дата на публикуване: 19.11.2020 г. 


д-р Денислав Исидоров Белинов
Факултет: „Медицина"
Специалност: „Гръдна хирургия"
Тема на дисертационния труд: „Хирургически диагностично-лечебен подход при двустранния рак на млечната жлеза"

Дата на публикуване: 13.11.2020 г.


д-р Ваня Славчева Попова
Факултет: „Медицина"
Докторска програма по: „Хематология и преливане на кръв"
Тема на дисертационния труд: „Клинично приложение на прогностичните фактори и интегрирането им в скала за оценка на риска и времето до лечение при нелекувани пациенти с В-хронична лимфоцитна левкемия"

Дата на публикуване: 06.11.2020 г.


д-р Стелиан Иванов Едрев
Факултет: „Дентална медицина"
Докторска програма по: „Хирургична стоматология"
Тема на дисертационния труд: „Възстановяване на постоперативни дефекти на челюстните кости при приложение на костновъзстановителни материали, съдържащи тромбоцитни концентрати "

Дата на публикуване: 09.10.2020 г.


ас. Галя Михайлова Михайлова
Факултет: „Фармация"
Докторска програма по: „Биохимия"
Тема на дисертационния труд: „Скрининг и функционален анализ на нови анти-комплементни автоантитела в хода на системен лупус ериматодез".
Дата на публикуване: 06.10.2020 г.


д-р Николета Георгиева Табакова
Факултет: „Медицина“
Докторска програма по: „Акушерство и гинекология“
Тема на дисертационния труд: „Миомектомия в хода на абдоминално родоразрешение“.
Дата на публикуване: 02.10.2020 г.

Виолета Миткова Алексиева
Факултет: „Обществено здраве“
Докторска програма: „Управление на здравни грижи“
Тема на дисертационния труд: „Проучване на информираността за сексуалното здраве сред подрастващите“
Дата на публикуване: 25.09.2020 г.
Факултет: „Медицина"
Докторска програма: „Фармакология (вкл. фармакокинетика и химиотерапия)"
Тема на дисертационния труд: „Фармакологично проучване на поведенчески ефекти на Chaenomeles maulei при експериментални животни"

Дата на публикуване: 23.09.2020 г.


Жана Георгиева Павловска
Факултет: „Обществено здравеопазване"
Докторска програма по: „Управление на здравни грижи"
Тема на дисертационния труд: „Продължаващото обучение на акушерката - иновативни образователни подходи"

Дата на публикуване: 18.09.2020 г.


Милена Милкова Тодорова
Факултет: „Обществено здравеопазване"
Докторска програма по: „Управление на здравни грижи"
Тема на дисертационния труд: „Роля на медицинската сестра в процеса на кръводаряване"

Дата на публикуване: 18.09.2020 г.

д-р Стоян Иванов Иванов
Факултет: „Медицина"
Докторска програма: „Ортопедия и травматология"
Тема на дисертационния труд: „Минимално инвазивна хирургия при дислоцирани интраартикулари фрактури на петната кост"

Дата на публикуване: 16.09.2020 г.

д-р Веселин Петров Маринов
Факултет: „Медицина"
Докторска програма: „Фармакология (вкл. фармакокинетика и химиотерапия)"
Тема на дисертационния труд: „Фармакологично проучване на ефектите на биологично активни вещества от растителен произход в експериментален модел на възпалителни чревни заболявания"

Дата на публикуване: 16.09.2020 г.


Светлана Йоргова Радева
Факултет: „Обществено здравеопазване"
Докторска програма: „Управление на общественото здраве"
Тема на дисертационния труд: „Професионална адаптация на медицинския персонал в болничната акушеро-гинекологична помощ"

Дата на публикуване: 15.09.2020 г.


маг. фарм. Станислав Йорданов Марчев 
Факултет: „Фармация"
Докторска програма по: „Фармакология (вкл. фармакокинетика и химиотерапия)"
Тема на дисертационния труд: „Фармакологични проучвания на стероидни хормони, природни продукти и новосинтезирани 2Н-субституирани хидразид-хидразони в експериментални модели на епилепсия, болка и остеопороза"

Дата на публикуване: 10.09.2020 г.д-р Желязко Илиев Арабаджиев
Факултет: „Медицина"
Докторска програма по: „Oнкология"
Тема на дисертационния труд: „Предиктивна и прогностична стойност на туморинфилтриращите лимфоцити при жени с рак на млечна жлеза"

Дата на публикуване: 03.09.2020 г.


д-р Тони Димитров Кондев
Факултет: „Медицина“
Докторска програма: „Неврохирургия“
Тема на дисертационния труд: „Интраоперативен ултразвук – асистирана оценка на степента на декомпресия при лумбална спинална стеноза“
Дата на публикуване: 31.08.2020 г.


д-р Пламен Димитров Димитров

Факултет: „Медицина"

Докторска програма: „Психиатрия и медицинска психология"

Тема на дисертационния труд: „Количествен  ЕЕГ анализ при диагностика на детски аутизъм и синдром на Аспергер"

Дата на публикуване: 28.08.2020 г.


д-р Мариета Тодорова Искилиева

Факултет: „Медицина"

Докторска програма по: „Акушерство и гинекология"

Тема на дисертационния труд: „Усложнения на бременността след асистирани репродуктивни техники".

Дата на публикуване: 21.08.2020 г.


д-р Калин Петров Калчев

Факултет: „Медицина"

Докторска програма по: „Патологоанатомия и цитопатология"

Тема на дисертационния труд: „Експресия на маркер за некроптоза RIP3 в случаи на простатен карцином"

Дата на публикуване: 20.08.2020 г.

Д-р Валери Пеев Шехеров

Факултет: „Медицина"

Докторска програма по: „Офталмология"

Тема на дисертационния труд: „Изменения в предния очен сегмент при пациенти с диабет"

Дата на публикуване: 17.08.2020 г.


Надежда Антонова Иванова

Факултет: „Фармация"

Докторска програма: „Фармацевтична химия"

Тема на дисертационния труд: „Нови аспекти в анализа на Diltiazem базирани полимерни лекарство-доставни системи"

Дата на публикуване: 08.07.2020 г.

д-р Недялка Тодорова Згурова

Факултет: „Медицина"

Докторска програма по специалността: „Патологоанатомия и циотопатология"

Тема на дисертационния труд: „Сравнителен морфологичен и имунохистохимичен анализ на бенигнени и малигнени епителни тумори на дебелото черво"

Дата на публикуване: 27.07.2020 г. 


д-р Христо Бойчев Попов

Факултет: „Медицина"

Докторска програма по специалността: „Обща и клинична патология"

Тема на дисертационния труд: „Предиктивни и прогностични морфологични фактори при уротелен карцином на пикочния мехур"

Дата на публикуване: 24.07.2020 г.


маг. фарм. Иво Куманов Куманов

Факултет: „Обществено здравеопазване"

Докторска програма по специалността: „Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията"

Тема на дисертационния труд: „Роля на магистър-фармацевта при консултиране на болни със ставни заболявания"

Дата на публикуване: 19.06.2020 г.


д-р Василена Росенова Цветкова

Факултет: „Медицина"

Докторска програма по специалността: „Патологоанатомия и цитопатология"

Тема на дисертационния труд: „Молекулярни биомаркери при тройно негативни карциноми на гърдата"

Дата на публикуване: 10.06.2020 г.


Стефка Петрова Минкова

Факултет: „Фармация"

Докторска програма по специалността: „Медицинска физика"

Тема на дисертационния труд: „Изследване на оптични характеристики на вина с цел разработване на експресен метод за тяхното сравнително идентифициране и приложението му в практиката"

Дата на публикуване: 17.06.2020 г.


д-р Юлия Руменова Баздарска
Факултет: „Медицина"
Докторска програма по специалността: „Педиатрия"
Тема на дисертационния труд: „Иновации за подобряване на успехите в лечението на деца и юноши с диабет"

Дата на публикуване: 15.05.2020 г.


д-р Габриела Красимирова Кехайова
Факултет: „Фармация“
Докторска програма по специалността: „Токсикология“
Тема на дисертационния труд: „Кардиопротективен ефект на липидна емулсия при остри екзогенни интоксикации с медикаменти“
Дата на публикуване: 10.04.2020 г.


д-р Илиян Тодоров Тодоров
Факултет: „Медицина“
Докторска програма по специалността: „Инфекциозни болести“
Тема на дисертационния труд: „Промени в серумния амилоид А протеин при някои инфекциозни заболявания с вирусна етиология “
Дата на публикуване: 27.03.2020 г.Майя Деянова Колева
Факултет: „Дентална медицина“
Докторска програма по специалността: „Терапевтична стоматология“
Тема на дисертационния труд: „Зъбна ерозия - епидемиология, клинични особености и профилактика на ранните стадии“
Дата на публикуване: 09.03.2020 г.


Факултет: „Дентална медицина"
Докторска програма по специалността: „Терапевтична стоматология"
Тема на дисертационния труд: „Клиновидни дефекти – епидемиология, клинична картина и възможности за обтуриране"
Дата на публикуване: 28.02.2020 г.


Факултет: „Обществено здравеопазване“
Докторска програма по специалността: „Хигиена (вкл. трудова, комунална, училищна, радиационна и др.)“
Тема на дисертационния труд: „Хранителни алергии на кърмаческата възраст в Плевенски регион – рискови фактори и поведение“
Дата на публикуване: 14.02.2020 г.

Факултет: „Фармация"
Докторска програма по специалността: „Биохимия"
Тема на дисертационния труд: „ Проучване на молекулните механизми на действие на сярасъдържащите минерални води от Варненския басейн върху човешкия метаболизъм с оглед използването им като лечебно-питейно средство "

Дата на публикуване: 03.01.2020 г.


Мария Николова Добрева
Факултет "Обществено здравеопазване"
Докторска програма по специалността: „Управление на здравните грижи“
Тема на дисертационния труд: „Управление на болката при пациенти с онкологични заболявания – роля на медицинската сестра“
Дата на публикуване: 06.02.2020 г.


д-р Ивайло Христов Митковски 
Факултет: „Медицина"
Специалност: „Ортопедия и травматология"
Тема на дисертационния труд: „Ендопротезиране на раменна става след фрактури на проксималния хумерус при възрастни пациенти "

Дата на публикуване: 24.01.2020 г.


д-р Елица Петева Джонгова
Факултет: „Дентална медицина“
Докторска програма по специалността: „Хирургична стоматология“
Тема на дисертационния труд: „ Вестибулопластика с ксеногенен дермален трансплантат “
Дата на публикуване: 23.01.2020 г.


д-р Милена Иванова Белчева
Факултет: „Медицина“
Докторска програма по специалността: „Педиатрия“
Тема на дисертационния труд: „Сърдечно-съдови промени, кардиометаболитен риск и костно здраве след успешна терапия на малигнени хемопатии в детска възраст “
Дата на публикуване: 17.01.2020 г.


Златина Веселинова Петева
Факултет: „Фармация“
Докторска програма по специалността: „Биоорганична химия, химия на природните и физиологично активни вещества“
Тема на дисертационния труд: „Безопасност и риск за здравето на човека от използването на черноморска мида (Mytilus galloprovincialis) като хранителен ресурс “
Дата на публикуване: 16.01.2020 г.


д-р Гергана Неделчева Куюмджиева
Факултет: „ Медицина“
Специалност: „Микробиология и вирусология“
Тема на дисертационния труд: „ Епидемиологично типизиране и механизми на антибиотична резистентност в клинично-значими Klebsiella pneumoniaе, изолирани в УМБАЛ „Света Марина“ - Варна “  
Дата на публикуване:  02.12.2019 г.


ас. Силвия Георгиева Михайлова
Факултет: „Фармация“
Докторска програма по специалността: „Биоорганична химия, химия на природните и физиологично активните вещества“
Тема на дисертационния труд: „ Синтез и биологична оценка на пептидни конюгати SMAC-NT и комбинирано антинеопластично и аналгетично действие “
Дата на публикуване: 28.11.2019 г.


д-р Лилия Иванова Стоянова
Факултет: „ Медицина“
Специалност: „ Вътрешни болести“
Тема на дисертационния труд: „ Анализ на уринни маркери за ранна бъбречна увреда и тяхната предиктивна стойност при болни с Таласемия майор “  
Дата на публикуване:  25.11.2019 г.


д-р Светла Михова Станева
Факултет: „ Медицина“
Специалност: „ Епидемиология “
Тема на дисертационния труд: „ Екологична епидемиология на листерийната инфекция в България “  
Дата на публикуване:  25.11.2019 г.

ст. преп. Жулиета Георгиева Виденова
Факултет: „Обществено здравеопазване“
Специалност: „Управление на общественото здраве“
Тема на дисертационния труд: „ Влияние на българските народни танци върху здравето на студентите от Медицински университет - Варна “
Дата на публикуване:  21.11.2019 г.

ас. Мартин Огнянов Мирчев
Факултет: „Обществено здравеопазване“
Специалност: „Управление на общественото здраве“
Тема на дисертационния труд: „Собствеността върху пациентската информация в контекста на "големите данни" “
Дата на публикуване:  20.11.2019 г.


д-р Албена Борисова Тонева-Стоянова
Факултет: „Обществено здравеопазване“
Докторска програма по специалността: „Хигиена (вкл. трудова, комунална, училищна, радиационна и др.)“
Тема на дисертационния труд: „Хранителен статус на деца с нервно-психически заболявания и връзката му с качеството на живот на родители и обгрижващи“
Дата на публикуване: 21.11.2019 г.


д-р Янко Георгиев Стефанов
Факултет: „Медицина"
Специалност: „Обща медицина"
Тема на дисертационния труд:„Особености на острата коремна болка при възрастни пациенти – анализ на хоспитализирани болни за 10 годишен период "
Дата на публикуване: 14.11.2019 г.


д-р Денислав Исидоров Белинов
Факултет: „Медицина“
Специалност: „Гръдна хирургия“
Тема на дисертационния труд: „Хирургически диагностично-лечебен подход при двустранния рак на млечната жлеза“
Дата на публикуване: 25.10.2019 г.


д-р Таня Кирилова Шивачева
Факултет: „Медицина“
Специалност: „Вътрешни болести“
Тема на дисертационния труд: „Изследване на клиничната активност на ревматоидния артрит при болни провеждащи лечение с биологични средства“.
Дата на публикуване:  10.10.2019 г.


ас. Надя Василева Агова
Факултет: „Фармация“
Докторска програма по специалността: „Фармацевтична химия“
Тема на дисертационния труд: „Получаване и охарактеризиране на бексаротенови производни с потенциална биологична активност “
Дата на публикуване: 09.10.2019 г.


Мариана Живкова Йорданова
Факултет: „Обществено здравеопазване“
Докторска програма по специалността: „Управление на здравни грижи“
Тема на дисертационния труд: „Формиране на професионалните компетентности на рентгеновите лаборанти, съобразно европейските стандарти и потребностите на съвременното здравеопазване“.
Дата на публикуване: 02.10.2019 г.


Янка Георгиева Маркова - Димитрова
Факултет: „Обществено здравеопазване“
Докторска програма по специалността: „Управление на здравните грижи“
Тема на дисертационния труд: „Модели за грижи за здраве и благополучие на самотно живеещи възрастни хора“.
Дата на публикуване:  02.10.2019 г.


д-р Максим Георгиев Загоров
Факултет: „Медицина“
Специалност: „Ортопедия и травматология“
Тема на дисертационния труд: „Тотално ендопротезиране на ТБС с двойно подвижна ацетабуларна компонета“.
Дата на публикуване: 19.09.2019 г.


д-р Спартак Стоянов Милев
Факултет: „Медицина“
Специалност: „Хирургия“
Тема на дисертационния труд: „Приложение на фибриново лепило при фейслифт“.
Дата на публикуване: 13.09.2019 г.


д-р Милко Илиев Ковачев
Факултет: „Медицина“
Специалност: „Хирургия“
Тема на дисертационния труд: „Сравнителен анализ на приложението на локални анестетици при естетични операции на гърдата“
Дата на публикуване: 13.09.2019 г.


д-р Емилиан Божидаров Калчев
Факултет: „Медицина“
Специалност: „Медицинска радиология и ренгенология (вкл. използване на радиоактивни изотипи)“
Тема на дисертационния труд: „Arterial Spin Labeling за оценка на мозъчната перфузия при пациенти с микроангиопатия“.
Дата на публикуване: 12.09.2019 г.

д-р Владимир Борисов Корновски
Факултет: „Медицина“
Специалност: „Хирургия“
Тема на дисертационния труд: „Възможности на транзиторната флоуметрия за интраоперативно обективизиране и сравняване на кръвотока при коронарна хирургия на „Биещо сърце“ и под ЕКК“.
Дата на публикуване:  05.09.2019 г.

ас. Пепа Миткова Димитрова - Чиликова
Факултет: „Обществено здравеопазване“
Специалност: „Управление на здравни грижи“
Тема на дисертационния труд„Сестрински дейности при пациенти с мозъчен инсулт – оценка на функционалното състояние и подготовка за живот след дехоспитализация“
Дата на публикуване: 29.08.2019 г.

Христина Генчева Иванова
Факултет: „Обществено здравеопазване“
Специалност: „Управление на здравни грижи“
Тема на дисертационния труд: „Акушерска здравна грижа при профилактика на рака на маточната шийка“
Дата на публикуване: 29.08.2019 г.

Радостина Иванова Жечева
Факултет: „Обществено здравеопазване“
Специалност: „Управление на здравни грижи“
Тема на дисертационния труд: „Медицинската сестра в подкрепа на родители на деца с психични отклонения от 10 до 14 години“
Дата на публикуване: 29.08.2019 г.
ас. Миглена Николаева Тодорова
Факултет: „Фармация“
Специалност: „Биохимия“
Тема на дисертационния труд: „Получаване на богат на антоцианини екстракт от плодове на бъзак (Sambucus ebulus) и охарактеризиране на биологичната му активност с оглед използването му като суровина при производството на храни и лечебни средства“.
Дата на публикуване: 21.08.2019 г.

ас. Живко Стойков Колев
Факултет: „Обществено здравеопазване“
Специалност: „Управление на общественото здраве“
Тема на дисертационния труд: „Лекарствени политики в България – ефекти на референтно ценообразуване и пазарно навлизане на генерични продукти
Дата на публикуване: 19.08.2019 г.

д-р Пламен Михаилов Ненков
Факултет: „Дентална медицина“
Специалност: „Ортопедична стоматология“
Тема на дисертационния труд: „Подготовка на зъбодържащия апарат с ER: YAG лазери при протетично лечение“.
Дата на публикуване:  14.08.2019 г.

ас. Даниел Марчев Монов
Филиал: Сливен  
Специалност: „Управление на здравните грижи“
Тема на дисертационния труд: „Проучване влиянието на здравния контрол върху оптимизацията на здравните грижи в лечебните заведения“
Дата на публикуване:  31.07.2019 г.
д-р Мартина Найденова Маркова
Факултет: „Дентална медицина“
Специалност: „Терапевтична стоматология“
Тема на дисертационния труд: „Проблеми свързани с приложението на денталната амалгама“
Дата на публикуване: 03.07.2019 г.


д-р Светлана Христова Христова
Факултет: „Обществено здравеопазване"
Специалност: „Обща медицина".
Тема на дисертационния труд: „Предиктори и прогностични индекси за клиничното протичане и ефекта от лечение при болни от ревматоиден артрит".
Дата на публикуване: 27.06.2019 г.

ас. д-р Миглена Асенова Коларова - Димитрова
Факултет: „Обществено здравеопазване“
Специалност: „Епидемиология“.
Тема на дисертационния труд: „Състояние и перспективи на епидемиологичния надзор и контрол  на ХИВ/СПИН във Варненска област“
Дата на публикуване: 25.06.2019 г.

д-р Евгени Валентинов Нешкински
Факултет: „Медицина“
Специалност: „Офталмология“.
Тема на дисертационния труд:  „Скрининг на УВ увреждания с фотография на принципа на автофлуоресценция: технология, подход и резултати“.
Дата на публикуване:  11.06.2019 г.

д-р Зарка Иванова Стойчева 
Факултет: „Медицина“
Специалност: „Офталмология“.
Тема на дисертационния труд: „Очни заболявания с дифицит на лимбални стволови клетки – диагностика, микроструктурен анализ и терапевтичен подход“
Дата на публикуване:  11.06.2019 г.
д-р Доротея Василева Малинова
Факултет: „Медицина“
Научна специалност: „Патологоанатомия и цитопатология“
Тема на дисертационния труд: „Морфологична и имунохистохимична сравнителна характеристика на туморите на щитовидната жлеза“.
Дата на публикуване:  07.06.2019 г.

Факултет: „Медицина“
Научна специалност: „Микробиология“
Тема на дисертационния труд:  „Микробиологични и молекулярно-генетични проучвания върху разпространението и механизмите на резистентност към бета-лактами и хинолони при клинично значими Enterobacter spp.“
Дата на публикуване:  30.05.2019 г.

д-р Станислава Емилова Хаджиева
Факултет: „Обществено здравеопазване“
Научна специалност: „Хигиена (обща, комунална, радиационна, на детско-юношеската възраст, трудова медицина, хранене и диететика)“
Тема на дисертационния труд: „Фактори формиращи нагласите за имунизиране и ваксиниране сред родители на деца до 7 годишна възраст
Дата на публикуване:  14.05.2019 г.


д-р Тодор Иванов Иванов
Факултет: „Медицина“
Научна специалност: „Обща хирургия“
Тема на дисертационния труд:  „Принципи на хирургическото лечение при усложнени форми на чернодробна ехинококоза.“
Дата на публикуване:  08.05.2019 г.

д-р Геновева Илиева Балчева
Факултет: "Дентална медицина"
Научна специалност: „Терапевтична стоматология“
Тема на дисертационния труд: „Дентинна свръхчувствителност – социални, диагностични и лечебни аспекти“
Дата на публикуване:  05.04.2019 г.
Факултет: " Обществено здравеопазване "
Научна специалност: „Организация и управление извън сферата на материалното производство (в здравеопазването)“
Тема на дисертационния труд:  „Дигитални решения за управления на социални и здравни предизвикателства“
Дата на публикуване:  01.04.2019 г.


д-р Деян Людмилов Дженков
Факултет: "Медицина"
Научна специалност: „Патологоанатомия и цитопатология“
Тема на дисертационния труд:  „Експресия на транскрипционен фактор ZBTZB20 в глиални тумори на централна нервна система“
Дата на публикуване:  22.03.2019 г.

д-р Веселина Георгиева Жекова
Факултет: "Медицина"
Научна специалност: „ Анатомия, хистология и цитология“
Тема на дисертационния труд:  „Количество и фенотип на de novo генерирани клетки в постисхемичен малък мозък на възрастни примати“
Дата на публикуване:  22.03.2019 г.
Мариана Вескова Желязкова
Факултет: Филиал - Сливен
Научна специалност: „Управление на здравните грижи“
Тема на дисертационния труд:  „Съвременни подходи при оказване на здравни грижи за деца със захарен диабет в училищна възраст“
Дата на публикуване:  07.03.2019 г.

Пепа Митева Джеджева
Факултет: Филиал - Сливен
Научна специалност: „Управление на здравните грижи“
Тема на дисертационния труд:  „Хемоконтактни вирусни инфекции - хепатит B, С, СПИН – професионален риск и превенция сред медицинските сестри“
Дата на публикуване:  07.03.2019 г.

д-р Албена Димитрова Ботушанова
Факултет: "Медицина"
Научна специалност:  „Медицинска радиология и рентгенология“
Тема на дисертационния труд:  : „Нуклеарно-медицински методи за диагностика на абнормни паращитовидни жлези при първичен и вторичен хиперпаратироидизъм“
Дата на публикуване:  06.03.2019 г.


д-р Атанас Илиев Лисничков
Факултет: "Медицина"
Научна специалност: „Обща хирургия“
Тема на дисертационния труд:  „Диагностично-терапевтична стратегия при пациенти с пиогенен чернодробен абсцес“
Дата на публикуване:  22.02.2019 г.

д-р Деница Toдорова Цанева - Дамянова
Факултет: "Медицина"
Научна специалност: " Вирусология "
Тема на дисертационния труд:  „Клинико-лабораторно проучване върху разпространението на вирусни хепатити B и D в обща популация и при пациенти с хронични чернодробни заболявания в Североизточна България. Продължителност на HBV – постваксиналния имунен отговор при ваксинирани лица“
Дата на публикуване:  25.02.2019 г.

Факултет: "Общесвено здравеопазване"
Научна специалност: „Организация и управление извън сферата на материалното производство“ (в здравеопазването)“
Тема на дисертационния труд: „Управление на програми за превенция на наркомании, основани на културалните особености на общността“
Дата на публикуване:  14.02.2019 г.

д-р Емилия Михайлова Каишева
Факултет:  „Медицина“
Научна специалност: „Съдебна медицина“
Тема на дисертационния труд:„ „Критерии за определяне на термичната травма като телесна повреда“
Дата на публикуване: 14.02.2019 г.

Теодора Тодорова Тодорова
Факултет: „Обществено здравеопазване“
Научна специалност: „Управление на здравните грижи“
Тема на дисертационния труд:  „Подкрепящата роля на медицинската сестра за пациенти на хемодиализа (медико-социални аспекти)“
Дата на публикуване:  01.02.2019 г.

д-р Мирослав Димитров Маринов
Факултет: "Медицина"
Научна специалност: „Патофизиология“
Тема на дисертационния труд:  „Роля на ендоканабиноидната система в поведенческите реакции  при депресивно-подобно състояние“
Дата на публикуване:  01.02.2019 г.

д-р Павлина Ангелова Пенева
Факултет: "Медицина"
Научна специалност: „Пневмология и фтизиатрия "
Тема на дисертационния труд: „Прогностични маркери за клинична и лабораторна оценка на болни със сепсис"
Дата на публикуване:  21.12.2019 г.

д-р Зорница Светлозарова Вълчева
Факултет: "Дентална медицина"
Научна специалност: " Ортопедична стоматология "
Тема на дисертационния труд:  „Зъбно-челюстни деформации във временно и смесено съзъбие при деца със затруднено носово дишане“
Дата на публикуване:  21.12.2018 г.


д-р Стоянка Танчева Илиева
Факултет: "Медицина"
Научна специалност: „Патофизиология“
Тема на дисертационния труд: „Патофизиологични аспекти на активния тубулоинтерстициален бактериален нефрит по клинично-лабораторни данни“
Дата на публикуване:  20.12.2018 г.


Факултет: "Медицина"
Научна специалност: " Офталмология "
Тема на дисертационния труд:  „Микроструктурни характеристики на роговицата и тяхната динамика след факоемулсификация – възможности за повлияване“
Дата на публикуване:  26.11.2018 г.

Елена Иванова Анзова
Факултет: "Медицина"
Научна специалност: "Медицинска психология"
Тема на дисертационния труд:  „Психично функциониране при пациенти с карцином на млечната жлеза, претърпели оперативна интервенция"
Дата на публикуване:  18.10.2018 г.


Ани Атанасова Атанасова
Факултет: "Обществено здравеопазване"
Научна специалност: "Управление на здравните грижи"
Тема на дисертационния труд:„Значимостта на човешките ресурси за успешното развитие на Самостоятелна медико-техническа (зъботехническа) лаборатория" 
Дата на публикуване: 19.09.2018 г.


д-р Валентин Йосифов Ирмов
Факултет: " Медицина "
Научна специалност: " Акушерство и гинекология "
Тема на дисертационния труд:„ Съвременни проблеми с профилактиката на рака на маточната шийка " 
Дата на публикуване: 12.09.2018 г.

д-р Снежана Стоянова Спасова-Няголова
Факултет: "Медицина"
Научна специалност: "Патологоанатомия и цитопатология"
Тема на дисертационния труд:„ Прогностични и предиктивни фактори при бъбречноклетъчен карцином" 
Дата на публикуване: 03.09.2018 г.

д-р Мария Николаева Пантелеева-Попова
Факултет: "Обществено здравеопазване"
Научна специалност: "Медицина на бедствените ситуации"
Тема на дисертационния труд:„Възможни екологични рискове във Варненски регион и ролята на фармацевтите при промишлени аварии и химичен тероризъм" 
Дата на публикуване: 31.08.2018 г.

д-р Валентин Николов Ангелов
Факултет: "Обществено здравеопазване"
Научна специалност: "Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията"
Тема на дисертационния труд:„Здравно застраховане в България - развитие, нагласи, удовлетвореност и оценки" 
Дата на публикуване: 29.08.2018 г.

д-р Сергей Деянов Костадинов
Факултет: "Медицина"
Научна специалност: "Съдебна медицина"
Тема на дисертационния труд:„Смърт от преохлаждане – епидемиология, съдебно-медицинска диагностика, състояние на експертизата, възможности за оптимизация"  
Дата на публикуване: 28.08.2018 г.

маг. фарм. Надежда Руменова Хвърчанова
Факултет: "Фармация"
Научна специалност: "Токсикология"
Тема на дисертационния труд: „Фармакотерапевтично проучване, потенциални странични и токсични ефекти на кардиоактивни медикаменти, при лечение на хоспитализирани пациенти с хронична сърдечна недостатъчност“  
Дата на публикуване: 23.08.2018 г.

Златинка Лечева Георгиева
Факултет: "Обществено здравеопазване"
Научна специалност: "Управление на общественото здраве"
Тема на дисертационния труд: „Състояние и стратегически насоки за превенция на професионалния стрес при болничните медицински сестри“  
Дата на публикуване: 20.08.2018 г.


ас. Николай Светославов Недев
Факултет: "Обществено здравеопазване"
Научна специалност: "Управление на общественото здраве"
Тема на дисертационния труд: „Рехабилитационни грижи и качеството на живот при пациенти, преживели мозъчен инсулт“  
Дата на публикуване: 17.08.2018 г.

д-р Светослав Лъчезаров Добрилов
Факултет: "Медицина"
Научна специалност: "Ортопедия и травматология"
Тема на дисертационния труд:„Остеопластично възстановяване при предна раменна нестабилност със съпътстваща костна загуба на гленоида"
Дата на публикуване: 07.08.2018 г.

д-р Десислава Георгиева Димитрова
Факултет: "Дентална медицина"
Научна специалност: "Детска стоматология"
Тема на дисертационния труд:„Неснемаемо коронково протезиране в детска възраст – функционални аспекти"  
Дата на публикуване: 07.08.2018 г.

Факултет: "Медицина"
Научна специалност: "Медицинска психология"
Тема на дисертационния труд:„Ранна диагностика на разстройства от аутистичен спектър"  
Дата на публикуване: 27.07.2018 г.

Иринка Атанасова Христова
Факултет: "Обществено здравеопазване"
Научна специалност: "Управление на здравните грижи"
Тема на дисертационния труд: „Оптимизиране на здравните грижи и дейности при коронарно съдови процедури“  
Дата на публикуване: 16.07.2018 г.

Факултет: "Медицина"
Научна специалност: "Вирусология"
Тема на дисертационния труд:„Сероепидемиологични и молекулярно-генетични проучвания на цитомегаловирусната инфекция при рискови групи“  
Дата на публикуване: 16.07.2018 г.

д-р Ирена Христова Георгиева
Факултет: "Дентална медицина"
Научна специалност: "Терапевтична стоматология"
Тема на дисертационния труд:„Клинико-морфологични особености на пародонта в естетичния участък на горната челюст“ 
Дата на публикуване: 16.07.2018 г.

Факултет: "Дентална медицина"
Научна специалност: "Детска стоматология"
Тема на дисертационния труд: „Индиректни естетични възстановявания, изработени с помощта на CAD-CAM-технологии при постоянни детски зъби“  
Дата на публикуване: 16.07.2018 г.

д-р Теодора Владимирова Николова
Факултет: "Дентална медицина"
Научна специалност: "Детска стоматология"
Тема на дисертационния труд:„Орални изяви на деца със сърдечно-съдови заболявания“  
Дата на публикуване: 16.07.2018 г.

Факултет: "Медицина"
Научна специалност: Фармакология (вкл. фармакокинетика и химиотерапия)
Тема на дисертационния труд:„Ефекти на витамин К при експериментален модел на метаболитен синдром“  
Дата на публикуване: 06.07.2018 г.

д-р Августина Чавдарова Георгиева
Факултет: "Медицина"
Научна специалност: "Гастроентерология"
Тема на дисертационния труд:„Оценка на клиничната активност на Болестта на Крон“  
Дата на публикуване: 27.06.2018 г.


Факултет: "Медицина"
Научна специалност: "Хематология и преливане на кръв"
Тема на дисертационния труд:„Корелационна зависимост между туморната ангиогенеза, мутационния товар, промените в кръвната картина и тромбогенния риск при пациенти с есенциална тромбоцитемия и полицитемия вера“  
Дата на публикуване: 22.06.2018 г.

Факултет: "Дентална медицина"
Научна специалност: "Терапевтична стоматология"
Тема на дисертационния труд:„Ранна кариесна диагностика и поправка на обтурации при минимално инвазивно лечение на зъбния кариес“  
Дата на публикуване: 13.06.2018 г.

д-р Анна Кирилова Ненова-Ногалчева
Факултет: "Дентална медицина"
Специалност: "Хирургична стоматология"
Тема на дисертационния труд:„Компоненти на орално здраве при пациенти в терминален стадий на хронично бъбречно заболяване на хрониодиализно лечение“
Дата на публикуване: 11.06.2018 г.

ас. Галина Алексиева Янева
Факултет: "Фармация"
Специалност: "Медицинска биология"
Тема на дисертационния труд:„Медико-дерматоглифично изследване на пръстови и дланни изображения при жени с карцином на гърдата в североизточна България“ 
Дата на публикуване: 11.06.2018 г. 

Факултет: "Mедицина"
Специалност: "Гастроентерология"
Тема на дисертационния труд: „Рискови фактори и преканцерози за хепатоцелуларен карцином“ 
Дата на публикуване: 01.06.2018 г.

д-р Валентин Кирилов Иванов
Факултет: "Mедицина"
Специалност: "Акушерство и гинекология"
Тема на дисертационния труд: „Ефективност на хистероскопската резекция на полип на ендометриума и субмукозни миомни възли“
Дата на публикуване: 31.05.2018 г.

д-р Велислава Рангелова Георгиева
Факултет: "Mедицина"
Специалност: "Акушерство и гинекология"
Тема на дисертационния труд: „Невропрофилактика с магнезиев сулфат при бременности с ретардация на плода вследствие на хипертензивни заболявания“
Дата на публикуване: 31.05.2018 г.

д-р Янчо Стефанов Делчев
Факултет: "Mедицина"
Специалност: "Акушерство и гинекология"
Тема на дисертационния труд: „Предимствата на роботизираната хирургия пред лапароскопската хирургия и отворената хирургия при лечението на ендометриоза“
Дата на публикуване: 31.05.2018 г.

Факултет: "Mедицина"
Специалност: "Обща хирургия"
Тема на дисертационния труд: „Инфламаторни предиктори за остър хирургичен корем при деца“ 
Дата на публикуване: 28.05.2018 г.

Факултет: "Mедицина"
Специалност: "Офталмология"
Тема на дисертационния труд:„Характеристика на УВ натоварването на преден очен сегмент-нов метод на УВ дозиметрия“ 
Дата на публикуване: 28.05.2018 г.

д-р Йордан Георгиев Йорданов 
Факултет: "Mедицина"
Специалност: "Офталмология"
Тема на дисертационния труд:„Качество на живот на пациенти с първична глаукома, методи за оценка и проследяване“ 
Дата на публикуване: 28.05.2018 г.

Факултет: "Фармация"
Специалност: "Биохимия"
Тема на дисертационния труд:„Връзка между витамин Д и андрогенен статус при заболявания на простата“ 
Дата на публикуване: 25.05.2018 г.

д-р Гергана Йорданова Иванова  
Факултет: "Дентална медицина"
Научна специалност: "Ортопедична стоматология"
Тема на дисертационния труд:„Ротирани горни първи молари и необходимост от корекцията им“  
Дата на публикуване: 23.05.2018 г.

Факултет: "Mедицина"
Специалност: "Кардиология"
Тема на дисертационния труд: „Прогноза и прогностични фактори при аортно клапно протезиране по повод на аортна стеноза“ 
Дата на публикуване: 27.04.2018 г.


д-р Георги Николаев Вълчев
Факултет: "Mедицина"
Специалност: "Медицинска радиология и рентгенология (вкл. Използване на радиоактивни изотопи)"
Тема на дисертационния труд:„Класификация и подбор на образно дефинирани рискови фактори при невробластом“
Дата на публикуване: 26.04.2018 г.


д-р Петя Маринчева Иванова
Факултет: "Медицина"
Специалност: „Анестезиология и интензивно лечение“
Тема на дисертационния труд:„Ултразвуково навигиран феморален блок - метод за обезболяване при пациенти след ендопротезиране на колянната става“  
Дата на публикуване: 19.04.2018 г.


Факултет: "Дентална медицина"
Специалност: "Детска стоматология"
Тема на дисертационния труд:„Влияние на някои хомеопатични средства като фактор в системата за оценка на риска от развитие на кариозен процес“ 
Дата на публикуване: 05.04.2018 г.


Д-р Лили Славчева Трифонова
Факултет: „Медицина“
Специалност: „Гастроентерология”
Тема на дисертационния труд: „Оптимизиране на клиничния подход и диетолечениетопри глутенова ентеропатия“  
Дата на публикуване: 13.03.2018 г.


Д-р Валентина Димова Димитрова
Факултет: "Медицина"
Специалност: "Пневмология и фтизиатрия"
Тема на дисертационния труд:„Клинични и прогностични характеристики на пациенти със СТЕРН“  
Дата на публикуване: 01.03.2018 г.


Д-р Александър Каменов Златаров 
Факултет: "Медицина"
Специалност: "Обща хирургия"
Тема на дисертационния труд:„Нови методи в лапароскопското лечение на хиаталните хернии“  
Дата на публикуване: 01.03.2018 г.


Факултет: "Медицина"
Специалност: "Психиатрия"
Тема на дисертационния труд:„Кроскултурален анализ на нагласата към самоубийство“  
Дата на публикуване: 28.02.2018 г.


Силвия Николаева Ангелова
Факултет: "Обществено здравеопазване"
Специалност: „Организация и управление извън сферата на материалното производство (в здравеопазването)“
Тема на дисертационния труд: „Нагласи  за развитие на иновативни фармацевтични продукти в България“  
Дата на публикуване: 23.02.2018 г.


Д-р Ина Георгиева Кобакова   
Факултет: "Медицина"
Специалност: "Обща и клинична патология"
Тема на дисертационния труд:„Клинико-морфологични характеристики, хистотипизация и корелацията им с някои молекулярни маркери при кожен меланом“  
Дата на публикуване: 15.02.2018 г.


Д-р Евгени Владимиров Димитров  
Факултет: "Дентална медицина"
Научна специалност: "Детска стоматология"
Тема на дисертационния труд:„Приложение на преформирани метални коронки при втори клас кариозни лезии на временни молари“  
Дата на публикуване: 08.02.2018 г.


Д-р Надежда Тодорова Стефанова  
Факултет: "Медицина"
Специалност: "Патологоанатомия и цитопатология"
Тема на дисертационния труд: „Експресия на маркери за автофагия и некроптоза при дебелочревен карцином“
Дата на публикуване: 01.02.2018 г.


Факултет: "Медицина"
Специалност: "Акушерство и гинекология"
Тема на дисертационния труд:„Съвременно оперативно лечение на стрес иконтиненцията при жените“ 
Дата на публикуване: 17.01.2018 г.


д-р Асен Йорданов Пачеджиев  
Факултет: "Медицина"
Специалност: "Акушерство и гинекология"
Тема на дисертационния труд:„Банкиране на умбиликална кръв – акушерски и биоетични аспекти“ 
Дата на публикуване: 17.01.2018 г.


Факултет: "Медицина"
Научна специалност: "Педиатрия"
Тема на дисертационния труд:"Възможностите на мултифокалната интралуменна pH-метрия с импеданс в диагностиката и лечението на гастроезофагеалната рефлуксна болест в кърмаческа възраст" 
Дата на публикуване: 16.01.2018 г.


Факултет: „Медицина“
Научна специалност: "Физиология на животните и човека"
Тема на дисертационния труд:„Експериментални доказателства за хипокоагулабилитет, породен от тимусните пептиди тимулин, тимозин-алфа 1 и тимозин-бета 4“ 
Дата на публикуване: 04.01.2018 г.


д-р Цветелина Костадинова Попова 
Факултет: „Медицина“
Научна специалност: "Вирусология"
Тема на дисертационния труд:„Сероепидемиологични и лабораторно диагностични проучвания върху разпространението и клиничната значимост на Epstein-Barr вирусната инфекция“ 
Дата на публикуване: 22.12.2017 г.


Факултет: „Медицина“
Научна специалност: "Ото-рино-ларингология"
Тема на дисертационния труд:
„Хирургичен подход при нарушение на дишането по време на сън в педиатричната популация"
Дата на публикуване: 28.12.2017г.


Факултет: „Медицина“
Научна специалност: "Офталмология"
Тема на дисертационния труд:„Навици за УВ протекция на очите и иновативна концепция за ранна детекция и проследяване на обективните увреждания на преден очен сегмент“ 
Дата на публикуване: 04.12.2017 г.


Факултет: „Медицина“
Научна специалност: "Кардиология"
Тема на дисертационния труд:„Роля на фиброзата и блокирането на минералкортикоидните рецептори при предсърдно мъждене“ 
Дата на публикуване: 30.11.2017 г.


Д-р Дилян Свиленов Чаушев   
Факултет: „Медицина“
Научна специалност: "Хирургически болести"
Тема на дисертационния труд: „Диагностика и лечение на острия холецистит в напреднала и старческа възраст“
Дата на публикуване: 30.11.2017 г.


д-р Катрин Константинова Крахтова-Настева  
Факултет: "Медицина"
Научна специалност: "Дерматология и венерология"
Тема на дисертационния труд: "Ниско интензивна лазерна терапия в лечението на акне и розацея"
Дата на публикуване: 27.11.2017 г.


д-р Гълъбина Петрова Тарашоева 
Факултет: „Медицина“
Научна специалност: "Психиатрия"
Тема на дисертационния труд: „Някои аспекти на ефективност на психодрама терапията при пациенти с паническо разстройство“ 
Дата на публикуване: 24.11.2017 г.


ас. Джени Пенчева Чернева-Георгиева   
Факултет: „Фармация“
Научна специалност: "Ботаника"
Тема на дисертационния труд: "Биоразнообразие и приложение  на лекарствените растения от Северно-Черноморските влажни зони в етноботаниката"
Дата на публикуване: 15.11.2017 г.


Д-р Татяна Драганова Стоева 
Факултет: „Медицина“
Научна специалност: "Педиатрия"
Тема на дисертационния труд: : „Клинико-функционална характeристика, неинвазивни маркери на белодробно възпаление и контрол при деца с бронхиална астма“
Дата на публикуване: 09.11.2017 г.


Д-р Женя Русева Петрова 
Факултет: „Медицина“
Научна специалност: "Обща медицина"
Тема на дисертационния труд: : „Възможности на физикалните фактори за повлияване на деца с тонзиларна хипертрофия и симптоми на нарушено нощно дишане“
Дата на публикуване: 07.11.2017 г.


Факултет: „Медицина" 
Специалност: „Кардиология" 
Тема на дисертационния труд: "Оптимизиране на грижите за пациентите със сърдечна недостатъчност след дехоспитализацията" 
Дата на публикуване: 23.10.2017 г. 


Д-р Николай Петров Коларов 
Факултет: „Медицина" 
Специалност: „Ортопедия и травматология" 
Тема на дисертационния труд: „Еднополюсно ендопротезиране като избор на лечение на фрактури на бедрената шийка при възрастни пациенти" 
Дата на публикуване: 03.10.2017 г. 


Д-р Елеонора Петрова Желева 
Факултет: „Медицина" 
Специалност: „Анестезиология и интензивно лечение" 
Тема на дисертационния труд: „Канюлиране на централен венозен път под ултразвуков контрол при деца, имащи нужда от интензивно лечение" 
Дата на публикуване: 11.09.2017 г. 


Д-р Детелина Йорданова Комсийска
Факултет: „Медицина"
Научна специалност: "Психиатрия"
Тема на дисертационния труд: „Ролята на оксидативния стрес в развитието на депресивни и тревожни разстройства след мозъчен инсулт"

Дата на публикуване: 08.09.2017 г.


Д-р Мария Стоянова Димова - Милева 
Факултет: „Медицина" 
Специалност: „Кардиология" 
Тема на дисертационния труд: „Проспективно проследяване на сърдечно-съдовия статус и сърдечно-съдовата патология при пациенти с таласемия майор" 
Дата на публикуване: 07.09.2017 г.


Д-р Радостина Панайотова Василева 
Факултет: „Дентална медицина" 
Специалност: „Ортопедична стоматология" 
Тема на дисертационния труд: "Фотография в съвременната протетична дентална медицина" 

Дата на публикуване: 04.09.2017 г. 


Д-р Горан Николов 
Факултет: „Медицина" 
Специалност: „Клинична лаборатория" 
Тема на дисертационния труд: „Биохимични биомаркери за оценка на функцията на присадката в ранния посттранслационен период при бъбречно трансплантирани пациенти“ 
Дата на публикуване: 04.09.2017 г. 


ас. Вержиния Стоянова Цветкова 
Факултет: „Обществено здравеопазване" 
Специалност: „Управление на здравните грижи" 
Тема на дисертационния труд: „Анализ на възможностите за справяне със стреса при деца в болнична среда" 
Дата на публикуване: 20.09.2017 г.


Д-р Женя Красимирова Димитрова-Михнева
Факултет: „Медицина"
Специалност: „Дерматология и венерология"
Тема на дисертационния труд: „Патогенетични фактори и коморбидитет при себореен дерматит. Роля на витамин Д“
Дата на публикуване: 01.09.2017 г.


Д-р Стефан Василев Кисьов 
Факултет: „Медицина" 
Специалност: „Акушерство и гинекология" 
Тема на дисертационния труд: „Мястото на репродуктивната хирургия в комплексното лечение на стерилитета" 
Дата на публикуване: 29.08.2017 


Д-р Николай Василев Павлов 
Факултет: „Дентална медицина" 
Специалност: „Хирургична стоматология" 
Тема на дисертационния труд: „Коронектомия на ретинирани и полуретинирани долночелюстни трети молари" 
Дата на публикуване: 29.08.2017 г. 


Д-р Албена Бориславова Генчева 
Факултет: „Дентална медицина" 
Специалност: „Хирургична стоматология" 
Тема на дисертационния труд: „Алтернативни методи за хирургично лечение на ретинирани долни трети молари" 
Дата на публикуване: 29.08.2017 г. 


Д-р Ирена Йорданова Стоилова 
Факултет: „Обществено здравеопазване" 
Специалност: „Професионални заболявания" 
Тема на дисертационния труд: „Увреждания на опорно-двигателния апарат и периферната нервна система при работещи в шивашката промишленост" 
Дата на публикуване: 23.08.2017 г. 


Д-р Мари Ара Хачмериян 
Факултет: „Медицина" 
Специалност: „Генетика" 
Тема на дисертационния труд: „Майчин биохимичен скрининг като метод за пренатална генетична профилактика" 
Дата на публикуване: 22.08.2017 г. 


Д-р Калин Колев Михов 
Факултет: „Медицина" 
Специалност: „Ортопедия и травматология" 
Тема на дисертационния труд: „ Индивидуално анатомично бедрено стебло при тазобедрена алопластика " 
Дата на публикуване: 16.08.2017 г. 
Д-р Ваня Костадинова Стефанова 
Факултет: „Медицина" 
Специалност: „Белодробни болести" 
Тема на дисертационния труд: „Особености в протичането на хроничната обструктивна белодробна болест /ХОББ/ при високо рискови пациенти" 
Дата на публикуване: 21.07.2017 г. 


Пантелис Теофанис Димарас 
Факултет: „Фармация" 
Специалност: „Биохимия" 
Тема на дисертационния труд: „ Проучване на мутации и експресия на гени, корелиращи с изявата на колоректален карцином " 
Дата на публикуване: 29.06.2017 г.


Д-р Илиана Георгиева Теодорова
Факултет: „Медицина"
Специалност: „Нефрология"
Тема на дисертационния труд: „Показатели за оценка на активността и прогресията на бъбречното заболяване при възрастни пациенти с хронични гломерулопатии"  

Дата на публикуване: 26.06.2017 г.


Д-р Аргир Василев Аргиров
Факултет: „Медицина"
Специалност: „Дерматология и венерология"
Тема на дисертационния труд: „Диференциално диагностични и терапевтични аспекти при себореен дерматит на Капилициума в различни възрастови групи"  

Дата на публикуване: 13.06.2017 г.


Д-р Добринка Миткова Дамянова 
Факултет: „Дентална медицина“ 
Специалност: „Детска стоматология” 
Тема на дисертационния труд: „Профилактика и лечение на началния дентален кариес с флуорни лакове в детска възраст от 3 до 6 години“ 
Дата на публикуване: 08.06.2017 г. 

Д-р Сирма Тодорова Ангелова 
Факултет: „Дентална медицина" 
Специалност: „Детска стоматология" 
Тема на дисертационния труд: „Оценяване и превенция на риска от кариес при деца страдащи от някои бъбречни заболявания" 
Дата на публикуване: 08.06.2017 г.


Д-р Мария Димитрова Митева- Христова
Факултет: „Дентална медицина“
Специалност: „Терапевтична стоматология”
Тема на дисертационния труд: „Ефективност на високоенергийните лазери при нехирургично лечение на възпалителните заболявания на пародонта“
Дата на публикуване: 08.06.2017 г. 


Д-р Елияна Панайотова Иванова 
Факултет: „Обществено здравеопазване" 
Специалност: „Епидемиология” 
Тема на дисертационния труд: „Епидемиологична ефективност, организация и управление на имунизационното дело във Варненска област” 
Дата на публикуване: 06.06.2017 г. 


Ас. Ненко Маринов Цветков 
Факултет: „Обществено здравеопазване" 
Специалност: „Управление на здравните грижи” 
Тема на дисертационния труд: „Актуални изисквания към професионализацията на зъботехника като отговор на очакванията на работодателя” 
Дата на публикуване: 02.06.2017 г.Ас. Виолета Иванова Станева
Факултет: „Обществено здравеопазване"
Специалност: „Управление на здравните грижи”
Тема на дисертационния труд: „Сестрински грижи при пациенти с множествена склероза – комплексен подход и медико-социални аспекти”
Дата на публикуване: 02.06.2017 г.


Aс. Анелия Цветанова Герасимова-Пенева 
Факултет: „Фармация" 
Специалност: „Биоорганична химия, химия на природните и физиологично активни вещества” 
Тема на дисертационния труд: „Кинетично поведение на пенни филми от водни разтвори на говежди серумен албумин и n-додецил-β-D-малтозид” 
Дата на публикуване: 01.06.2017 г. Д-р Георги Христов Ганчев
Факултет: „Медицина"
Специалност: „Ортопедия и травматология"
Тема на дисертационния труд: „Посттравматична нестабилност на дистална радио-улнарна става. Диагностични трудности и терапевтичен подход"  
Дата на публикуване: 31.05.2017 г.


Д-р Джендо Атанасов Джендов 
Факултет: „Дентална медицина
Научна специалност: „Ортопедична стоматология
Тема на дисертационния труд: „Неснемаеми протезни конструкции от Co-Cr сплави, изработени чрез технологии с добавяне на материал" 
Дата на публикуване: 18.05.2017 г. 


Д-р Росица Христова Чамова 
Факултет: „Обществено здравеопазване" 
Научна специалност: „ Хигиена (вкл. трудова, комунална, училищна, радиационна и др.) " 
Тема на дисертационния труд: „ Кърмене и инфекции на пикочните пътища при деца до 3 години във Варна" 
Дата на публикуване: 02.05.2017 г. 

Д-р Елеонора ГеоргиеваДимитрова-Господинова 
Факултет: „Медицина" 
Научна специалност: „Онкология" 
Тема на дисертационния труд: „Експресията на Beclin 1 като маркер за автофагия и предиктивната му и прогностична стойност при болни с карцином на дебелото черво в метастатичен стадий" 
Дата на публикуване: 28.04.2017 г. 
Факултет: „Обществено здравеопазване"
Научна специалност: „Управление на здравните грижи"
Тема на дисертационния труд: „Фактори оказващи влияние върху решението за аборт – роля и задачи на акушерката"  

Дата на публикуване: 26.04.2017 г.

Д-р Нигяр Сахлим Джафер
Факултет: „ Обществено здравеопазване "
Научна специалност: „Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията"
Тема на дисертационния труд: „Профилактика на онкологичните заболявания в България. Възможности за скрининг в малки и отдалечени населени места"  

Дата на публикуване: 06.04.2017 г.


Ас. Силвия Иванова Филкова
Факултет: „Обществено здравеопазване”
Научна специалност: „Управление на общественото здраве”
Тема на дисертационния труд: „Профилактика на гръбначни изкривявания при деца в предучилищна възраст”
Дата на публикуване: 06.04.2017 г. 


Д-р Стоян Иванов Павлов
Факултет: „Медицина"
Научна специалност: „Дерматовенерология"
Тема на дисертационния труд: „Витамин D статус и системни инфламаторни прояви при пациенти с псориазис вулгарис"

Дата на публикуване: 03.04.2017 г.


Д-р Десислава Петкова Кателиева 
Факултет: „Обществено здравеопазване“ 
Научна специалност: „Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията” 
Тема на дисертационния труд: „Възможности и бариери за постигане на равен достъп и своевременност при оказване на спешна медицинска помощ в извънболнични и болнични условия “ 
Дата на публикуване: 17.03.2017 г. 


Грета Великова Колева-Петкова 
Факултет: „Обществено здравеопазване“ 
Научна специалност: „Управление на здравните грижи ” 
Тема на дисертационния труд: „Артериална хипертония – роля на медицинската сестра в амбулаторния контрол“ 
Дата на публикуване: 09.03.2017 г. 

Д-р Веселин Добрев Вълков 
Факултет: „Медицина“ 
Научна специалност: „Кардиология” 
Тема на дисертационния труд: „Въздействие на транскатетърното имплантиране на аортна клапа върху ремоделирането на лявата камера“ 
Дата на публикуване: 01.03.2017 г. 

Елисавета Веселинова Павлова 
Факултет: „Медицина" 
Научна специалност: „Медицинска психология” 
Тема на дисертационния труд: „Оценка и валидиране на методика за скрининг на хранителни нарушения“ 
Дата на публикуване: 23.02.2017 г. 
​​ 
Ас. Катя Пейчева Иванова​
Факултет: „Фармация"
Научна специалност: „Биоорганична химия, химия на природните и физиологично активни вещества”
Тема на дисертационния труд: „Определяне съдържанието на токсични химични елементи в системата вода-биота-седимент“
Дата на публикуване: 01.02.2017 г. 

Факултет: „Медицина" 
Научна специалност: „Вътрешни болести" 
Тема на дисертационния труд: „Биологични маркери за некроза и некроптоза при сърдечно съдови заболявания“ 
Дата на публикуване: 12.01.2017 г.

Факултет: „Медицина"
Научна специалност: „Офталмология"
Тема на дисертационния труд: „Трансплантация на амниотична мембрана-логистика, хирургически техники и микроструктори анализ на резултатите"  
Дата на публикуване: 30.12.2016 г.
​​​
Факултет: „Медицина"
Научна специалност: „Офталмология"
Тема на дисертационния труд: „Морфометричен микроструктурен анализ на роговицата в норма и при системни и генетични заболявания"   
Дата на публикуване: 30.12.2016 г.​

​​Д-р Биляна Илковска ​
Факултет: „Медицина"
Научна специалност: „Вътрешни болести“
Тема на дисертационния труд: „Хомеостаза на желязото при здрави хора и пациенти с метаболитен синдром с основен акцент върху хепсидина-хормона регулатор на метаболизма на желязото”
Дата на публикуване: 23.12.2016 г

Д-р Чавдар Христов Бъчваров​
Факултет: „Медицина" 
Научна специалност: „Медицинска радиология и рентгенология“ (вкл. използване на радиоактивни изотопи“ 
Тема на дисертационния труд: „Ендоваскуларно лечение на руптурирали интракраниални мозъчни аневризми, артериовенозни малформации и каротидо-кавернозни фистули” 
Дата на публикуване: 01.12.2016 г 

Д-р Георги Николаев Тодоров
Факултет: „Медицина"
Научна специалност: „Медицинска радиология и рентгенология“ (вкл. използване на радиоактивни изотопи“
Тема на дисертационния труд: „Интервенционални подходи и диагностика при злокачествени заболявания на хепото-билярната система”
Дата на публикуване: 01.12.2016 г

Д-р Надя Минкова Магунска ​
Факултет: „Медицина" 
Научна специалност: „Акушерство и гинекология“ 
Тема на дисертационния труд: „Ефективност на методите за лечение на инфертилитет при жени с овариална ендометриоза” 
Дата на публикуване: 28.11.2016 г 

Д-р Николай Владимиров Цонев
Факултет: „Медицина"
Научна специалност: „Онкология“
Тема на дисертационния труд: „Микрорибонуклеинови киселини miR-17, miR-21, miR-29a и miR-92 като потенциални маркери за оценка на риск от рецидив след адювантна химиотерапия при пациенти с карцином на колона”
Дата на публикуване: 21.11.2016 г

Д-р Елица Петкова Събева
Факултет: „Дентална медицина"
Научна специалност: „Терапевтична стоматология"
Тема на дисертационния труд: „Фактори повлияващи първичната стабилност на интраосалните винтови имплантaти”
Дата на публикуване: 31.10.2016 г

Ас. Мариана Николова Димитрова
Факултет: „Обществено здравеопазване“
Научна специалност: „Управление на здравните грижи”
Тема на дисертационния труд: „Причини за текучество на медицинските сестри в сектори с висока интензивност на работа“
Дата на публикуване: 05.10.2016 г.

Ас. Анна Петрова Георгиева
Факултет: „Обществено здравеопазване
Научна специалност: „Управление на здравните грижи
Тема на дисертационния труд: „Възможности за оптимизиране участието на медицинската сестра в процеса на информирано съгласие на пациента“     
Дата на публикуване: 05.10.2016 г. 

Ас. Валя Иванова Димитрова
Факултет: „Обществено здравеопазване
Научна специалност: „Управление на здравните грижи
Тема на дисертационния труд: „Акушерските практики за консултиране на жени – перспектива за развитието на професията „Акушерка”“    
Дата на публикуване: 05.10.2016 г.

Факултет: „Медицина"
Научна специалност: „Дерматология и венерология"
Тема на дисертационния труд: „Влияние на вегетативната нервна система, показатели на кожната бариера и психо-емоционални аспекти при пациенти с лихен симплекс хроникус"
Дата на публикуване: 21.09.2016 г

Д-р Биляна Димитрова Божанина
Факултет: „Медицина"
Научна специалност: „Ортопедия и травматология"
Тема на дисертационния труд: „Дюпюитренова контрактура. Перкутанна иглена апоневротомия и липографт"
Дата на публикуване: 21.09.2016 г.

Д-р Дарина Николова Митева-Михайлова
Факултет: „Медицина"
Научна специалност: “Белодробни болести"
Тема на дисертационния труд: “Роля на коморбидните заболявания и някои биохимични маркери в определяне тежестта и прогнозата на пневмония придобита в обществото"
Дата на публикуване: 20.09.2016 г.
Факултет: „Медицина"
Научна специалност: „Ортопедия и травматология"
Тема на дисертационния труд: „Съвременни аспекти на диагностиката и лечението на лигаментарните увреди на литералната колона на глезенната става"      
Дата на публикуване: 16.09.2016 г.

Д-р Милена Красимирова Божкова ​
Факултет: „Медицина"
Научна специалност: „Микробиология"
Тема на дисертационния труд: „Микробиологични и молекулярно-генетични проучвания върху епидемиологията и резистентността към антимикробни лекарствени средства в клинични изолати Stenotrophomonas maltophilia"     
Дата на публикуване: 15.09.2016 г.

Факултет: „Медицина” 
Научна специалност: „Психиатрия” 
Тема на дисертационния труд: „Биологични маркери при първи шизофренен епизод” 
Дата на публикуване: 14.09.2016 г. 
Факултет: „Обществено здравеопазване”
Научна специалност: „Управление на здравните грижи“
Тема на дисертационния труд: „Акушерката в семейно-консултативната дейност с приоритет женското здраве сред маргиналните групи”
Дата на публикуване: 14.09.2016 г.

ас. Минко Милчев Милев
Факултет: „Обществено здравеопазване
Научна специалност: „Управление на здравните грижи
Тема на дисертационния труд: „Интегрирани комуникации в работата на  зъботехническата лаборатория“     
Дата на публикуване: 14.09.2016 г.

ас. Емилия Георгиева

Факултет: „Обществено здравеопазване
Научна специалност:
„Управление на здравните грижи

Тема на дисертационния труд: „Осигуреност с медико-лабораторни услуги в общата медицинска практика“    

Дата на публикуване: 14.09.2016 г.Д-р Христиана Росенова Маджова
Факултет: „Дентална медицина"
Научна специалност: „Терапевтична стоматология"
Тема на дисертационния труд: „Комплексна орална диагностика на деца и подрастващи със захарен диабет и затлъстяване”
Дата на публикуване: 07.09.2016 г.

Д-р Ева Георгиева Цонкова
Факултет: „Медицина"
Научна специалност: „Педиатрия"
Тема на дисертационния труд: „Съвременен модел на презентация и оценка на нефролитиазата в детска възраст"   
Дата на публикуване: 01.09.2016 г.

Д-р Виолета Стефанова Стратиева ​

Факултет: „Медицина" 
Научна специалност: „Акушерство и гинекология" 
Тема на дисертационния труд: „Плацентарна дисфункция - скринингов метод за оценка на риска" 
Дата на публикуване: 25.08.2016 г. ​


aс. Татяна Георгиева Христова
Факултет: „Дентална медицина"
Научна специалност: „Боорганична химия, химия на природните и физиологично активните вещества"
Тема на дисертационния труд: „Нови полимерни форми на паклитаксел. Синтез, охарактеризиране и антитуморна активност"  
Дата на публикуване: 13.07.2016 г.


ас. Красимира Светославова Лалева ​
Факултет: „Обществено здравеопазване"
Научна специалност: „Управление на общественото здраве"
Тема на дисертационния труд: „Потребности от професионално полагане на подкрепящи грижи"  
Дата на публикуване: 11.07.2016 г.


Факултет: „Фармация"
Научна специалност: „Медицинска биология"
Тема на дисертационния труд: „Биологични аспекти и прогностични критерии за оценка на овоцитни и предимплантационни ембриони при пациентки с намален овариален резерв"   
Дата на публикуване: 07.07.2016 г.

Д-р Десислава Атанасова Константинова
Факултет: „Дентална медицина"
Научна специалност: „Ортопедична стоматология"
Тема на дисертационния труд: „Изследване на дъвкателната функция в експериментални и клинични условия“
Дата на публикуване: 05.07.2016 г

Aс. Вероника Андреева Иванова
Факултет: „Медицина"
Научна специалност: „Медицинска психология"
Тема на дисертационния труд: „Влияние на семейните отношения и на взаимоотношенията родител-дете, върху тревожната експресия при деца в предучилищна възраст“
Дата на публикуване: 01.07.2016 г.

Aс. Гергана Бончева Ненова
Факултет: „Обществено здравеопазване"
Научна специалност: „Управление на общественото здраве"
Тема на дисертационния труд: „Мястото на кинезитерапевта в общественото здраве и развитието на интегрираните грижи"
Дата на публикуване: 30.06.2016 г.Д-р Станислав Христов Славчев ​
Факултет: „Медицина"
Научна специалност: „Акушерство и гинекология"
Тема на дисертационния труд: „Ролята на радикалната хистеректомия с илиячна и/или парааортална лимфна дисекция за оптимална циторедукция при авансиран епителен яйчников карцином"   
Дата на публикуване: 14.06.2016 г. 

Факултет: „Медицина"
Научна специалност: „Вътрешни болести"
Тема на дисертационния труд: „Клинико-диагностични, терапевтични и прогностични аспекти на автоимунните чернодробни болести"   
Дата на публикуване: 08.06.2016 г.

Д-р Мария Величкова Юнакова
Факултет: „Медицина"
Научна специалност: „Акушерство и гинекология"
Тема на дисертационния труд: „Слаб яйчников отговор на контролирана овариална хиперстимулация – диагноза, прогностични фактори, управление"  
Дата на публикуване: 31.05.2016 г.

Д-р Татяна Георгиева Радева
Факултет: „Медицина
Научна специалност: „Медицинска психология
Тема на дисертационния труд: „Изследване на копинг стратегии при пациенти с депресивно разстройство“   
Дата на публикуване: 26.05.2016 г.

Д-р Елена Вълкова Димитрова-Грозева ​
Факултет: „Медицина"
Научна специалност: „Офталмология"
Тема на дисертационния труд: „Ретинопатия на недоносеното – регионални и национални характеристики и съвременен подход за решаване на проблема"    
Дата на публикуване: 20.05.2016 г.

Факултет: „Медицина
Научна специалност: „Офталмология
Тема на дисертационния труд: „Микроструктурна характеристика на промените в макулата при заболявания на ретината със социално значение“   
Дата на публикуване: 20.05.2016 г.Д-р Калина Венелинова Дренска
Факултет: „Медицина“
Научна специалност: „Неврология”
Тема на дисертационния труд: „Множествена склероза и коморбидност – влияние върху качеството на живот“
Дата на публикуване: 05.05.2016 г.

Катя Генова Егурузе ​
Факултет: „Обществено здравеопазване"
Научна специалност: „Управление на здравните грижи"
Тема на дисертационния труд: „Приносна роля на медицинската сестра в превенцията на карцинома на гърдата"   
Дата на публикуване: 04.05.2016 г.


д-р Ася Андрианова Консулова-Кирова ​
Факултет: „Медицина “ 
Научна специалност: „Онкология” 
Тема на дисертационния труд: „Експресия на някои плазмени и тъканни биомаркери като потенциални предиктори за антиангиогенезна терапия с bevacizumab при метастатичен дебелочревен карцином“ 
Дата на публикуване: 22.04.2016 г. 

Факултет: „Обществено здравеопазване “
Научна специалност: „Управление на общественото здраве”
Тема на дисертационния труд: „Регионални неравенства в смъртността в България“ по научната специалност „Управление на общественото здраве“
Дата на публикуване: 21.04.2016 г.​​

Д-р Антоанета Борисова Георгиева
Факултет: „Медицина
Научна специалност: „Фармакология
Тема на дисертационния труд: „Психофармакологични ефекти на фенолни киселини в експериментални фармакологични проучвания“
Дата на публикуване: 08.04.2016 г.

Анета Илиева Докова
Факултет: „Обществено здравеопазване"
Научна специалност: „Организация и управление извън сферата на материалното производство (в здравеопазването)"
Тема на дисертационния труд: „Концептуален модел за устойчиво управление на здравни проекти, базирани на общностно-академични партньорства"   
Дата на публикуване: 04.04.2016 г.​

Факултет: „Обществено здравеопазване"
Научна специалност: „Физиотерапия, курортология и рехабилитация"
Тема на дисертационния труд: „Ролята на екстензионната терапия в комплексното лечение на поясната дискова болест"   Дата на публикуване: 14.03.2016 г.

Д-р Карен Петрос Джабалян
Факултет: “Дентална медицина”
Научна специалност: „Хирургична стоматология”
Тема на дисертационния труд: „Диагностична стойност на тънкоиглената аспирационна биопсия при новообразувания в областта на главата и шията”
Дата на публикуване: 07.03.2016 г.

Д-р Савина Георгиева Ненчева-Свещарова
Факултет: “Дентална медицина”
Научна специалност: „Хирургична стоматология”
Тема на дисертационния труд: „Приложение на нискоинзитетна фототерапия при хронични темпоромандибуларни заболявания”
Дата на публикуване: 07.03.2016 г.


Д-р Минка Христова Александрова 
Факултет: "Медицина"
Научна специалност: „Патофизиология"
Тема на дисертационния труд: „Проучване на възможни механизми за увреждане на стомашната лигавица и влиянието на мелатонина при модел на термична травма"   
Дата на публикуване: 26.02.2016 г.


Д-р Дарина Кирилова Георгиева-Христова
Факултет: „
Медицина
Научна специалност:
„Неврология

Тема на дисертационния труд: „Кардиоваскуларни автономни нарушения при остър хемисферен исхемичен инсулт – корелационни проучвания“   

Дата на публикуване: 23.02.2016 г.Д-р Евгения Денчева  Калевска
Факултет: „
Медицина
Научна специалност:
„Неврология

Тема на дисертационния труд: „Интравенозна тромболиза при исхемичен мозъчен инсулт – клинични аспекти и корелационни зависимости“   

Дата на публикуване: 23.02.2016 г.​Денислава Николаева Ангелова ​
Факултет: "Обществено здравеопазване"
Научна специалност: „Организация и управление извън сферата на материалното производство (в здравеопазването)”
Тема на дисертационния труд: „Възможности за управление на промяната в болницата чрез проекти и развитие на проектна култура (на примера на УМБАЛ „Св. Марина“ ЕАД – Варна)”
Дата на публикуване: 11.02.2016 г.​


д-р Камелия Жечкова Братоева​
Факултет: "Медицина"
Научна специалност: „Патофизиология"
Тема на дисертационния труд: „Механизъм на хепатоцитно оцеляване при експериментален модел на неалкохолен мастен черен дроб и прием на антиоксиданти"  
Дата на публикуване: 03.02.2016 г.


д-р Христо Антониев Бозуков
Факултет: „Дентална медицина"
Научна специалност: „Детска стоматология"
Тема на дисертационния труд: „Орално здраве при деца с таласемия майор“
Дата на публикуване: 28.01.2016 г.


Маг. фарм. Анна ХристоваТодорова
Факултет: Обществено здравеопазване
Научна специалност: „Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията”
Тема на дисертационния труд: „Лекарствена употреба и ролята на фармацевтите за подобряване качеството на живот при деца с бронхиална астма“
Дата на публикуване: 21.01.2016 г.

Светлана Пенева Ангелова ​
Факултет: Обществено здравеопазване
Научна специалност: „Управление на здравните грижи"
Тема на дисертационния труд: „Сравнителен анализ на системите за отливане на работни модели и дефиниране на тяхната употреба, съобразно клиничните случаи"
Дата на публикуване: 07.01.2016 г.​​​

Максим Иванов Симов ​
Факултет: Обществено здравеопазване
Научна специалност: „Управление на здравните грижи"
Тема на дисертационния труд: „Предоставяне на зъботехнически услуги чрез работа в екип"
Дата на публикуване: 05.01.2016 г.​

д-р Теодора Ружанова Таргова-Димитрова ​
Факултет: „Дентална медицина" 
Научна специалност: „Терапевтична стоматология" 
Тема на дисертационния труд: „Възпалителни заболявания на пародонта при деца с някои вътрешни заболявания“ 
Дата на публикуване: 30.12.2015 г.
д-р Радосвета Стоянова Андреева-Борисова ​
Факултет: „Дентална медицина" 
Научна специалност: „Детска стоматология" 
Тема на дисертационния труд: „Преждевременна загуба на временни зъби при деца със смесено съзъбие. Необходимост от местопазители“ 
Дата на публикуване: 30.12.2015 г. 

д-р Нина Иванова Милчева ​
Факултет: „Дентална медицина" 
Научна специалност: „Детска стоматология" 
Тема на дисертационния труд: „Лечение на обратимо възпаление на пулпата на временни зъби“ 
Дата на публикуване: 30.12.2015 г.

​​​​​Д-р Аделина Бояновна Джорджанова ​
Факултет: „Медицина" 
Научна специалност: „Съдебна психиатрия" 
Тема на дисертационния труд: „Анализ на съдебнопсихиатричните и съдебнопсихологични експертизи в гражданския процес по описа на Окръжен съд – Варна за периода от 2007-2012 г.“ 
Дата на публикуване: 23.12.2015 г.

Д-р Георги Йорданов Папанчев
Факултет: „Дентална медицина"
Научна специалност: „Хирургична стоматология"
Тема на дисертационния труд: „Влияние на вида на костновъзстановителните материали върху темповете на костна регенерация при повдигане на синусния под с латерален достъп и отсрочено поставяне на имплантати"  
Дата на публикуване: 01.12.2015 г.

Даниела Константинова Драганова ​
Факултет: Обществено здравеопазване Научна специалност: „Управление на здравните грижи” Тема на дисертационния труд: „Роля на медицинската сестра в екипа за комплексна рехабилитация на психично болни“ Дата на публикуване: 12.11.2015 г.

Д-р Трифон Георгиев Червенков
Факултет: „Медицина"
Научна специалност: „Генетика"
Тема на дисертационния труд: „Eкспресия на гена с Cyclon/CCD 86 l в клетки на имунна и нервна системи при пациенти с шизофрения"
Дата на публикуване: 12.11.2015 г.

д-р Ивета Пламенова Катрева
Факултет: „Дентална медицина“
Научна специалност: „Ортопедична стоматология”
Тема на дисертационния труд: „Предимства на алфа-адреномиметичните деконгестанти пред конвенционалните химични агенти за гингивална ретракция с цел избягване на нежелани системни странични ефекти“
Дата на публикуване: 15.10.2015 г.

д-р Калина Стоянова Георгиева
Факултет: „Дентална медицина“
Научна специалност: „Ортопедична стоматология”
Тема на дисертационния труд: „Ятрогенни прояви при лечение със снемаеми частични и тотални плакови протези“
Дата на публикуване: 15.10.2015 г.

ас. Неше Ферахова Назифова-Тасинова​
Факултет: „Фармация"
Научна специалност: „Биохимия"
Тема на дисертационния труд: „Идентифициране на биомаркери за оценка на фенотипната пластичност с приложение в науката за хранене"
Дата на публикуване: 09.10.2015 г.

​​ас. Милена Гинчева Пашева​
Факултет: „Фармация"
Научна специалност: „Биохимия"
Тема на дисертационния труд: „Проучване метаболитните ефекти на водно-алкохолни екстракти от дървесини, с традиционно приложение в България"
Дата на публикуване: 09.10.2015 г.

Д-р Камелия Тодорова Цветанова​ 
Факултет: Медицина 
Научна специалност: “Анестезиология и реанимация” 
Тема на дисертационния труд: „Многоаспектен сравнителен анализ на някои периоперативни показатели при лапароскопски и роботизирани онкогинекологични операции” 
Дата на публикуване: 07.10.2015 г. 

Факултет: Медицина
Научна специалност: "Инфекциозни болести"
Тема на дисертационния труд: „Оценка на цинковия статус на деца в ранна възраст с остра диария и ефективност на допълнителната терапия с цинк"
Дата на публикуване: 29.09.2015 г.

Д-р Цветелина Илиянова Борисова-Папанчева​ 
Факултет: „Дентална медицина“ 
Научна специалност: „Терапевтична стоматология” 
Тема на дисертационния труд: „Оздравителни процеси на периапикални възпалителни изменения от ендодонтски произход след ретроградно запълване" 
Дата на публикуване: 12.09.2015 г.

Д-р Меглена Валдемарова Ангелова 
Факултет: „Медицина“
Научна специалност: „Анатомия, хистология и цитология”
Тема на дисертационния труд: „Анализ на прогениторни клетки по време на развитието на палиума при човек"
Дата на публикуване: 26.08.2015 г.

Д-р Mина Пламенова Латева ​
Факултет: „Медицина“ 
Научна специалност: „Педиатрия” 
Тема на дисертационния труд: „Адипонектин и някои други маркери на метаболитен риск и тяхната връзка с абдоминалното затлъстяване при деца в предучилищна възраст” 
Дата на публикуване: 21.08.2015 г. 

Д-р Пламен Цветанов Арнаудов
Факултет: „Медицина“
Научна специалност: „Обща хирургия”
Тема на дисертационния труд: „Рецидивна ингвинална херния – възможности за оперативно лечение”
Дата на публикуване: 19.08.2015 г.
Тамара Ангелова Цветкова
Факултет: „Обществено здравеопазване“
Научна специалност: "Управление на здравните грижи"
Тема на дисертационния труд: „Значение на семейната среда при отглеждане на деца със специални нужди от 0 до 6 години“
Дата на публикуване: 08.07.2015 г.

Д-р Даниела Иванова Герова​
Факултет: „Обществено здравеопазване"
Научна специалност: „Клинична лаборатория"
Тема на дисертационния труд: „Определяне на витамин D статус и значение на субоптималните нива на витамин D за хода на някои хронични заболявания"
Дата на публикуване: 03.07.2015 г.

Гл. ас. Диана Атанасова Добрева​
Факултет: „Фармация"
Научна специалност: „Биоорганична химия, химия на природните и физиологично активните вещества"
Тема на дисертационния труд: „Мастноразтворими витамини в черноморски и сладководни риби"
Дата на публикуване: 06.07.2015 г.

д-р Емилия Георгиева Станчева-Вълчева ​
Факултет: „Медицина"
Научна специалност: "Физиология на животните и човека"
Дата на публикуване: 26.06.2015 г.​

д-р Ирина Илиева Пашалиева​
Факултет: „Медицина"
Научна специалност: "Физиология на животните и човека"
Дата на публикуване: 26.06.2015 г.​

Д-р Мая Димитрова Дойчинова
Тема на дисертационния труд:„Профилактика на зъбния кариес с фотосенсибилизатори (експериментални, лабораторни и клинични изследвания)"
Дата на публикуване: 11.06.2015 г.

д-р Георги Илиев
Тема на дисертационния труд: „Външна носна клапа - определение, патология и хирургично лечение"
Дата на публикуване: 11.06.2015 г.

д-р Теодора Лъчезарова Маринова
Тема на дисертационния труд: " Микроструктурен анализ на патологичните структури в роговица "
Дата на публикуване: 08.06.2015 г.

Маг.фарм. Мирослав Цонков Ефтимов
Тема на дисертационния труд: "Фармакологично проучване на ефекта на плодов сок от Aronia melanocarpa в поведенчески модели при плъхове "
Дата на публикуване: 25.05.2015 г.

​​д-р Радослав Йосифов Георгиев
Тема на дисертационния труд: "Магнитно-резонансна дифузия и перфузия за диференциране и оценка на първичните глиални мозъчни тумори"
Дата на публикуване: 14.05.2015 г.
​​Д-р Деян Анакиевски​
Тема на дисертационния труд: "Оценка и валидиране на някои предоперативни и постоперативни прогностични модели при простатен карцином"
​Дата на публикуване: 07.05.2015 г.

Ас. Веселина З​дравкова Панайотова
Тема на дисертационния труд: "Определяне на биологично активни вещества в черноморски водорасли"
Дата на публикуване: 29.04.2015 г.


Д-р Вилиям Викторов Доков 
Тема на дисертационния труд: "Възможности за въвеждане на обективни критерии при определянето на медико-биологичната квалификация „опасност за живота“ на телесни повреди" 
Дата на публикуване: 22.04.2015 г. 

Д-р Евгения Петрова Димова
Тема на дисертационния труд: "Ролята на физикалните фактори при консервативното лечение на синдрома на карпалния канал"
Дата на публикуване: 14.04.2015 г.

​Д-р Благовест Асенов Бечев 
Тема на дисертационния труд: „Клинично значение и място на лапароскопската миомектомия в съвременното лечение на миомната болест” 
Дата на публикуване: 08.04.2015 г. 

Ас. Данаил Василев Павлов
Тема на дисертационния труд: „Проучване на антиоксидантното, противовъзпалително и противодиабетно действие на екстракти от Cotinus coggygria в експериментални модели с опитни животни и клетъчни култури" 
Дата на публикуване: 06.03.2015 г. 

Ас. Оскан Бахидинов Тасинов
Тема на дисертационния труд: „Проучване на антиоксидантното, антиобезитното и противодиабетно действие на екстракти от плодове на Sambucus ebulus in vitro и in vivо" 
Дата на публикуване: 06.03.2015 г. 

Ас. Деяна Георгиева Ванкова 
Тема на дисертационния труд: „ Проучване ролята на генетични фактори и начина на живот за изявата на затлъстяване и метаболитен синдром в извадка от българската популация" 
Дата на публикуване: 06.03.2015 г. 

Тема на дисертационния труд: „Двупланова, двуопорна винтова фиксация при фрактури на бедрената шийка"
Дата на публикуване: 25.02.2015 г.

Тема на дисертационния труд:„Палиативни интервенции при малигнен иктер“
Дата на публикуване: 19.02.2015 г.

Д-р Деян Димитров Ханджиев
Тема на дисертационния труд: "Ангиогенеза при глиални тумори"
Дата на публикуване: 09.02.2015 г.

Д-р Богомил Петков Илиев
Тема на дисертационния труд: "Ендоскопски-асистирана евакуация на интрацеребрални
хематоми (ICH)"
Дата на публикуване: 09.02.2015 г.

Д-р Нина Кирилова Георгиева
Тема на дисертационния труд: "Белодробна перфузионна сцинтиграфия и PET/CT за прогноза и операбилност при карцином на белия дроб"
Дата на публикуване: 09.02.2015 г.

​Нели Миткова Лодозова​
Тема на дисертационния труд: „Характеристика и честота на широкоспектърни бета-лактамази (ESBL), причиняващи уроинфекции в детска възраст"
Дата на публикуване: 05.02.2015 г.​

Тема на дисертационния труд: „Динамика в оксидативния статус при пациенти с пароксизмално предсърдно мъждене"
Научна специалност: „Кардиология"
Дата на публикуване: 04.02.2015 г.

Тема на дисертационния труд: „Социални и фармакоикономически аспекти при употребата на лекарствени продукти, отпускани без рецепта"
Научна специалност:„Организация и управление извън сферата на материалното производство (по отрасли и подотрасли)"
Дата на публикуване: 28.01.2015 г.

д-р Регина Францевна Шиндялова
Тема на дисертационния труд: "Имедиантно натоварване върху аксиални и наклонени дентални импланти"
Научна специалност: „Хирургична стоматология"
Дата на публикуване: 24.01.2015 г.

Тема на дисертационния труд: „Динамика на формиране на агресивно поведение при 18-годишни ученици с регистрирани агресивни прояви в училище“
Научна специалност: „Медицинска психология“
Дата на публикуване: 15.01.2015 г.​

Тема на дисертационния труд: „Динамика на коагулационния статус при чернодробни резекции по повод на метастази – анестезиологични проблеми"​
Научна специалност: „Анестезиология и реаниматология "
Дата на публикуване: 09.01.2015 г.

Тема на дисертационния труд: „Орален алергичен синдром като проява на хранителна алергия"
Научна специалност: „Терапевтична стоматология "
Дата на публикуване: 08.01.2015 г.

Тема на дисертационния труд: „Психологичен баланс на хоспитализирания пациент с инфекциозна болест"
Научна специалност: „Инфекциозни болести "
Дата на публикуване: 30.12.2014 г.

Тема на дисертационния труд: „Предиктивна стойност на някои туморни маркери при проследяване на онкоболни – верифициране с FDG PET/CT"
Научна специалност: „Клинична лаборатория"
Дата на публикуване: 30.12.2014 г.

д-р Дарина Найденова Христова
Тема на дисертационния труд: „Хранително поведение, антропометрични показатели, физическа активност и физическа дееспособност на младежи и девойки с нормално, поднормено и наднормено тегло"
Научна специалност: „Хигиенa (хранене и диететика) "
Дата на публикуване: 22.12.2014 г.

д-р Живко Павлинов Апостолов​
Тема на дисертационния труд: "За някои изменения на мозъчната асиметрия при шизофрения“
Научна специалност: "Психиатрия"
Дата на публикуване:28.11.2014 г.​​

Тема на дисертационния труд: „Клинична оценка на болните с язвен колит – съвременен подход"
Научна специалност: „Гастроентерология"
Дата на публикуване:27.11.2014 г.​​

Тема на дисертационния труд: „Особености в клиничния подход при пациенти с болест на Wilson"
Научна специалност: „Гастроентерология"
Дата на публикуване:27.11.2014 г.​​

Тема на дисертационния труд: „Слепота и слабо зрение в Източна България – съвременен подход"
Научна специалност: „Офталмология"
Дата на публикуване:21.11.2014 г.​​

Тема на дисертационния труд: „ЕВЛА (ELVeS) – анализ на резултатите според дължината на вълната и вида на влакното"
Научна специалност: „Сърдечно-съдова хирургия"
Дата на публикуване: 19.11.2014 г.​​

д-р Даниела Йорданова Арабаджиева
Тема на дисертационния труд: „Превенция на исхемичния мозъчен инсулт и свързаните сърдечносъдови и метаболитни заболявания"
Научна специалност: „Неврология"
Дата на публикуване: 18.11.2014 г. ​ ​

д-р Дилян Петров Петров
Тема на дисертационния труд: „Съвременен подход в диагностиката и лечението на усложнената дивертикулоза на колона"
Научна специалност: „Обща хирургия"
Дата на публикуване: 06.11.2014 г.​​

д-р Илия Вълков Вълков
Тема на дисертационния труд: „Лека и средна степен на черепно-мозъчна травма. Когнитивен Р300 потенциал за оценка на изхода"
Научна специалност: „Неврохирургия“
Дата на публикуване: 10.10.2014 г.​​

д-р Николай Ангелов Пеев​
Тема на дисертационния труд: „Прогностични фактори при хирургичното лечение на мозъчните метастази“
Научна специалност: „Неврохирургия“
Дата на публикуване: 06.10.2014 г.​​
Тема на дисертационния труд: „Съвременно хирургично лечение на субаксиалните цервикални травми“
Научна специалност: „Неврохирургия“
Дата на публикуване: 06.10.2014 г.​​

д-р Николай Димитров Колев
Тема на дисертационния труд: „Биохимични промени и трансвагинална ехография при предтерминно раждане“
Научна специалност: „Акушерство и гинекология“
Дата на публикуване: 12.09.2014 г.​

д-р Кремен Цветанов Цветков
Тема на дисертационния труд: „Биопсията на тестисите при инфертилни мъже: диагностично-клинични аспекти във връзка със съвременните репродуктивни технологии“
Научна специалност: „Акушерство и гинекология“
Дата на публикуване: 12.09.2014 г.​

Тема на дисертационния труд: „Пролиферация и диференциация на прогениторни клетки в гръбначен мозък на възрастни примати“
Научна специалност: „Анатомия, хистология и цитология“
Дата на публикуване: 09.09.2014 г.​

Тема на дисертационния труд: "Глаукомата – значим проблем в България и света, възможности за скрининг, ранно откриване и анализ на промените на микростуктурно ниво"
Научна специалност: Офталмология
Дата на публикуване: 09.09.2014 г.​

Тема на дисертационния труд: "Сравнителен анализ на топографски и микроструктурни методики за оценка на роговицата в норма и патология"
Научна специалност: Офталмология
Дата на публикуване: 09.09.2014 г.​

​​д-р Любка Юриева Дечева-Икономова
Тема на дисертационния труд: " Проучване на регулаторните ефекти на аналози на витамин Д върху калциево-фосфорната обмяна при заместване на бъбречната функция "
Научна специалност: Физиология на животните и човека
Дата на публикуване: 04.09.2014 г.
Факултет: Фармация​
Научна специалност: Хигиена (вкл. трудова, комунална, училищна, радиационна и др.)​​
Тема на дисертационния труд:" Личностни ресурси за по-високи нива на субективно благополучие и промоция на здравето"​​
Дата на публикуване: 15.07.2014 г.


​​​​Факултет: Фармация
Научна специалност: Биоорганична химия, химия на природните и физиологично активните вещества
Тема на дисертационния труд:"Мастнокиселинен състав на черноморски и сладководни риби"
Дата на публикуване: 03.07.2014 г.​

д-р Миглена Славчева Стамболийска-Николова
​​​​Факултет: Медицина
Научна специалност: Гастроентерология
Тема на дисертационния труд:"Съвременни клинико-диагностични и терапевтични аспекти на инфекцията Helicobacter pylori"
Дата на публикуване: 19.06.2014 г.

д-р Петър Атанасов Шивачев
Факултет: Медицина
Научна специалност: Педиатрия
Тема на дисертационния труд: "Критични вродени сърдечни малформации в североизточна България – анализ на резултатите"
Дата на публикуване: 20.05.2014 г.

д-р Велин Колев Стратев​
Факултет: Медицина
Научна специалност: Белодробни болести
Тема на дисертационния труд: " Промяна на някои антиоксидантни ензими, възпалителни и метаболитни маркери при пациенти с хронична обструктивна белодробна болест (ХОББ)"
Дата на публикуване: 28.05.2014 г.

Факултет: Медицина
Научна специалност: Ото-рино-ларингология
Тема на дисертационния труд:Съвременни методи за оперативно лечение на разстройствата на дишането по време на сън"
Дата на публикуване: 10.06.2014 г.

​​Анета Драготинова Мишева

Факултет: Медицина
Научна специалност: Медицинска психология
Тема на дисертационния труд: "Личностни предиктори за поява на прехипертония"
Дата на публикуване: 23.04.2014 г.​

д-р Таня Николова Кирилова-Кръстева
Факултет Медицина
Катедра по Катедра по вътрешни болести
Тема на дисертационния труд:
"Клинична стойност на ендосонографията при диагностиката, стадирането и проследяването на ректалния карцином"
Дата на публикуване:27.02.2014 г.

Д-р Щерю Николаев Щерев
Факултет Медицина
Катедра по oбща и оперативна хирургия
Тема на дисертационния труд: "Съвременен подход при хирургично лечение на хиатални хернии"
Дата на публикуване:25.02.2014 г.

Д-р Атанас Ангелов Атанасов
Факултет Медицина
Катедра Вътрешни болести
Тема на дисертационния труд: " Роля на коронарния артериален калциев скор при рисковата стратификация на безсимптомни лица и при пациенти с гръдна болка без известна коронарна болест на сърцето"
​Дата на публикуване:17.02.2014 г.

Станислава Павлова Пенева
Факултет Обществено здравеопазване
Катедра по здравни грижи
Тема на дисертационния труд: "Професионализация на медицинската сестра за изграждане на взаимоотношения с пациента в условията на съвременното здравеопазване"
​Дата на публикуване: 28.01.2014 г.

Д-р Райна Нончева Мандова
Факултет Медицина
Катедра по психиатрия и медицинска психология
Тема на дисертационния труд: "Проспективно, лонгитудинално проучване на произхода, спецификата и значението на резидуалните депресивни симптоми (с фокус подпрагови симптоми) при рекурентна и биполярна депресия"
​Дата на публикуване: 10.01.2014 г.
 
Факултет Обществено здравеопазване
Катедра по социална медицина и организация на здравеопазването
Тема на дисертационния труд: "Въвличане на гражданите във вземане на решения, свързани със здравеопазването на местно ниво"
Дата на публикуване: 17.12.2013 г.​
Факултет  Медицина 
Катедра по психиатрия и медицинска психология
Тема на дисертационния труд: "Специфика на преживяване и поведение на младежи, развиващи зависимост към виртуалното пространство"
Дата на публикуване: 11.12.2013

Д-р Наталия Василевна Ушева

Факултет Обществено здравеопазване

Катедра по социална медицина и организация на здравеопазването

Тема на дисертационния труд: "Успешно кърмене и захранване на децата – съвременни тенденции, проблеми и начини за разрешаването им"

Дата на публикуване: 20.11.2013 г.       ​


д-р Пламен Георгиев Панайотов

Факултет Медицина

Катедра по хирургически болести, УС по съдова хирургия

Тема на дисертационния труд: "Съвременни методи за диагностика и оперативно лечение на значимата хронична исхемична митрална регургитация"​​​

 Дата на публичната защита: 1​​8.11.2013 г


д-р Мира Валентинова Сидерова

ОНС "Доктор"​

​​Факултет ​Медицина

Тема на дисертационния труд:  "Имунохистохимични маркери и ултразвукова еластография – нови диагностични възможности в уточняването на тиреоидните възли"

Дата на публичната защита: 07.10.2013 г.

 

д-р Мила Богданова Бояджиева​​

ОНС "Доктор"

​​Факултет ​Медицина

Тема на дисертационния труд:​​ “Серумни нива на остеопротегерин и глюкометаболитни показатели при лица с новооткрити гликемични нарушения“

Дата на публичната защита: 07.10.2013 г.

 

д-р Десислава Иванова Ванкова​

ОНС "Доктор"

Факултет​ "Обществено здравеопазване"

Тема на дисертационния труд: „Качество на живот, свързано със здравето в общността“   
Дата на публичната защита: 17.09.2013 г.

Габриела Станева Цанкова

ОНС "Доктор"

Факултет "Фармация"

Тема на дисертационния труд: „Възможни асоциации между заболеваемостта от туберкулоза в регион Варна и ефекта от приложената BCG ваксина.“
Дата на публичната защита: 13.09.2013 г.

Десислава Валентинова Русева

ОНС "Доктор"

Факултет „Медицина"

Тема на дисертационния труд: „Специфика на психологичното консултиране в зависимост от реакциите при загуба поради смърт"
Дата на публичната защита: 04.07.2013 г.

Д-р Юлия Енчева Кленске

ОНС "Доктор"

Факултет „Медицина"

Тема на дисертационния труд: „Глобалното аблацио на еднометриума на матката по метода на златната мрежа (Nova Sure) като нов органосъхраняващ оперативен метод при дисфункционални маточни кръвотечения"

Дата на публичната защита: 01.07.2013 г.

Михаела Атанасова Варнева

ОНС "Доктор"

Факултет „Обществено здравеопазване"​

Тема на дисертационния труд: „Ретроспекция, анализ и социално-психологически проблеми при подготовката и реализацията на „професионален бакалавър" по специалност „Зъботехник""
Дата на публичната защита: 28.06.2013 г.

 


Станислава Кателиева Георгиева

ОНС "Доктор"

Факултет „Фармация"

Тема на дисертационния труд: "Определяне на остатъчни хлорорганични замърсители в черноморски риби"

 

Д-р  Елис Хюдаим Исмаил

ОНС "Доктор"

Факултет „Медицина"

Тема на дисертационния труд: "Прогностични фактори при комбинирано лечение на инвазивен рак на маточната шийка I B1 стадий"

 

Д-р  Васил Марков Божков

ОНС "Доктор"

Факултет „Медицина"

​Тема на дисертационния труд: "Диагностично-терапевтична стратегия при пациенти с холангит"


Д-р Параскева Манчева Драганова

ОНС “Доктор”

Факултет по обществено здравеопазване

Тема на дисертационния труд: “Правно съзнание за легализиране на евтаназията и качество на живот при полиморбидни пациенти с трайно намалена работоспособност

 

Д-р Антон Йорданов Тонев

ОНС “Доктор”

Факултет „Медицина”

Тема на дисертационния труд: “Комплексен подход за откриване, стадиране и ендоскопско радикално лечение на ректални аденоми и ранни аденокарциноми”

 

Д-р  Георги Христов Иванов

ОНС „Доктор“

Факултет „Медицина“

Тема на дисертационния труд: „Съвременен подход при диагностиката и хирургичното лечение на чернодробната ехинококоза при деца и възрастни“

 

Д-р Янко Георгиев Колев

ОНС “Доктор”

Факултет „Медицина”

Тема на дисертационния труд: “Приложение на Diptera при съдебно-ентомологично определяне давността на смъртта в България

 

Д-р Николай Тодоров Евтимов

ОНС “Доктор”

Факултет „Медицина”

Тема на дисертационния труд: “Системен възпалителен отговор при лапароскопска и класическа радикална простатектомия при карцином на простатната жлеза. Хирургично и функционално сравнение”